Veřejná zakázka: Chuchelenský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004859
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1423
Systémové číslo: P15V00001423
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.09.2012
Nabídku podat do: 05.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chuchelenský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce investičního charakteru, jejichž účelem je úprava a rekonstrukce stávajícího již nefunkčního opevnění koryta vodního toku Chuchelenský potok v intravilánu obce Chuchelna, okr.Semily. Trasa celé úpravy v délce 90m je vedena stávajícím korytem s návrhovým průtokem odpovídajícím Q20. Stavba je financována z vlastních zdrojů investora.
Budou realizovány následující stavební konstrukce opevnění koryta vodního toku:
Opěrná zeď z lomového kamene
Rovnanina z lomového kamene
Příčný stabilizační pas dna z LK - 9ks
Příčný stabilizační pas dna z vodostavebního betonu - 3ks
Práce budou zahájeny odstraněním nutného počtu břehového porostu , dřevní hmota náleží vlastníkovi příslušného pozemku, na němž se porost nachází. Soukromým vlastníkům bude dřevní hmota zhotovitelem protokolárně předána na základě vyhotoveného číselníku.
Dřevní hmota z břehového porostu, který se nachází na pozemku LČR,s.p., tzn. na p.p.č. 1901 v k.ú.: Chuchelna bude zhotovitelem odkoupenana v sortimentu surové kmeny listnaté, popřípadě jehličnaté za ceny:
-650,00 Kč/m3 bez DPH sur.km. měkké listn. a jehlič.,
-1 000,00 Kč/m3 bez DPH sur.km.tvrdé listnaté
na základě předloženého číselníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 823 466 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího nám. 4/1, Poděbrady, 290 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky