Veřejná zakázka: 5 x projektová dokumentace na lesní cesty, LS Děčín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004869
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1426
Systémové číslo: P15V00001426
Evidenční číslo zadavatele: S933/2012/095
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2012
Nabídku podat do: 02.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 02.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 5 x projektová dokumentace na lesní cesty, LS Děčín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je projektová dokumentace na lesní cesty:

a) Název akce: LC K Michl chatě - bm 1100,00
Místo stavby: k.ú. Krásný Les v Krušných horách (p.p.č..24/3, 73, 42/1, 107, 105, 118/1)
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební řízení a realizaci
Investor: Lesy České republiky,s.p. Krajské ředitelství Teplice
Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem,
Kraj: Ústecký

Popis prací:
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci LC K Michl chatě.
Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Cesta je částečně zpevněná. Nově je navrhováno zpevnění kamenivem a štěrkem, obnova příkopu v délce 1000 m. Příčné odvodnění v úsecích se spádem vyřešit příčnými kamennými svodnicemi v počtu cca 5 ks.
Konstrukce vozovky musí minimálně vyhovovat požadavkům dle technických podmínek Návrhová úroveň porušení vozovky D2
Třída dopravního zatížení VI
Návrh autorského dozoru: ne
Výběr staveniště:ne
Předpokládaný náklad na stavbu: 2.400.000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2012
Projekt bude vyhotoven v 8 samostatných text. pare + 1x digitálně - CD

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení a k realizaci:
• Průvodní zpráva
• Souhrnná technická zpráva
• Dokumentace stavby – technická zpráva
• Výkaz výměr
• Kalkulace stavebních nákladů
• Fotodokumentace
• Vyjádření orgánů a organizací, správců sítí
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství
- Telefónica O2, Ústí nad Labem
- UPC ČR, a.s., divize Severní Čechy, Liberec
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí, Praha
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice
- Povodí Ohře, s.p., Závod Chomutov,
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře
- Policie České republiky, dopravní inspektorát Ústí n/L. – napojení na silnici
- Magistrát města Ústí n/L,.Odbor dopravy - připojení na silnici.
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny!
• Stavební výkresy
• Staveniště a provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, případně z vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na základě výše uvedeného bude nedílnou přílohou dokončeného díla - projektové dokumentace:
• Závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí n/L:, PSČ 400 02

Ostatní ujednání:
- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí bude předána zároveň v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Doba určená pro tisk a kompletaci bude stanovena v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu,
- budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění


b) Název akce: LC Do bučiny - bm 914,00
Místo stavby: k.ú. Bynov (p.p.č.1082/1)
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební řízení a realizaci
Investor: Lesy České republiky,s.p. Krajské ředitelství Teplice
Obec s rozšířenou působností: Děčín,
Kraj: Ústecký

Popis prací:
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci LC Do bučiny.
Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Cesta je částečně zpevněná. Nově je navrhováno zpevnění kamenivem a štěrkem, obnova příkopu v délce 750 m. Příčné odvodnění v úsecích se spádem vyřešit příčnými kamennými svodnicemi v počtu cca 3 ks.
Konstrukce vozovky musí minimálně vyhovovat požadavkům dle technických podmínek Návrhová úroveň porušení vozovky D2
Třída dopravního zatížení VI
Návrh autorského dozoru: ne
Výběr staveniště:ne
Předpokládaný náklad na stavbu: 1.900.000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2012
Projekt bude vyhotoven v 8 samostatných text. pare + 1x digitálně - CD

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení a k realizaci:
• Průvodní zpráva
• Souhrnná technická zpráva
• Dokumentace stavby – technická zpráva
• Výkaz výměr
• Kalkulace stavebních nákladů
• Fotodokumentace
• Vyjádření orgánů a organizací, správců sítí
- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí
- CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín
- Telefónica O2, Ústí nad Labem
- UPC ČR, a.s., divize Severní Čechy, Liberec
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí, Praha
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny!
• Stavební výkresy
• Staveniště a provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, případně z vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na základě výše uvedeného bude nedílnou přílohou dokončeného díla - projektové dokumentace:
• Závazné stanovisko CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

Ostatní ujednání:
- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí bude předána zároveň v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Doba určená pro tisk a kompletaci bude stanovena v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu,
- budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění


c) Název akce: LC Ke střelnici Maxičky - bm 1 400,00
Místo stavby: k.ú. Maxičky (p.p.č. 421, 422, 417)
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební řízení a realizaci
Investor: Lesy České republiky,s.p. Krajské ředitelství Teplice
Obec s rozšířenou působností: Děčín,
Kraj: Ústecký

Popis prací:
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci LC Ke střelnici Maxičky.
Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Cesta je částečně zpevněná. Nově je navrhováno zpevnění kamenivem a štěrkem včetně obrusné vrstvy z AB 8 cm, obnova příkopu v délce 1000 m. Příčné odvodnění trubní propust DN 600 – 2 ks
Konstrukce vozovky musí minimálně vyhovovat požadavkům dle technických podmínek Návrhová úroveň porušení vozovky D2
Třída dopravního zatížení VI
Návrh autorského dozoru: ne
Výběr staveniště:ne
Předpokládaný náklad na stavbu: 2.200.000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2012
Projekt bude vyhotoven v 8 samostatných text. pare + 1x digitálně - CD

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení a k realizaci:
• Průvodní zpráva
• Souhrnná technická zpráva
• Dokumentace stavby – technická zpráva
• Výkaz výměr
• Kalkulace stavebních nákladů
• Fotodokumentace
• Vyjádření orgánů a organizací, správců sítí
- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí
- CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín
- Telefónica O2, Ústí nad Labem
- UPC ČR, a.s., divize Severní Čechy, Liberec
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí, Praha
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny!
• Stavební výkresy
• Staveniště a provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, případně z vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na základě výše uvedeného bude nedílnou přílohou dokončeného díla - projektové dokumentace:
• Závazné stanovisko CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

Ostatní ujednání:
- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí bude předána zároveň v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Doba určená pro tisk a kompletaci bude stanovena v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu,
- budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění


d) Název akce: LC Nad starou střelnicí - bm 1330,00
Místo stavby: k.ú. Krásný Les v Krušných horách (p.p.č...2031/1)
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební řízení a realizaci
Investor: Lesy České republiky,s.p. Krajské ředitelství Teplice
Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem,
Kraj: Ústecký
Popis prací:
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci LC Nad starou střelnicí.
Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Cesta je částečně zpevněná. Nově je navrhováno zpevnění kamenivem a štěrkem, obnova příkopu v délce 1300 m. Příčné odvodnění v úsecích se spádem vyřešit příčnými kamennými svodnicemi v počtu cca 10 ks.
Konstrukce vozovky musí minimálně vyhovovat požadavkům dle technických podmínek Návrhová úroveň porušení vozovky D2
Třída dopravního zatížení VI
Návrh autorského dozoru: ne
Výběr staveniště:ne
Předpokládaný náklad na stavbu: 2.500.000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2012
Projekt bude vyhotoven v 8 samostatných text. pare + 1x digitálně - CD

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení a k realizaci:
• Průvodní zpráva
• Souhrnná technická zpráva
• Dokumentace stavby – technická zpráva
• Výkaz výměr
• Kalkulace stavebních nákladů
• Fotodokumentace
• Vyjádření orgánů a organizací, správců sítí
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství
- Telefónica O2, Ústí nad Labem
- UPC ČR, a.s., divize Severní Čechy, Liberec
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí, Praha
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny!
• Stavební výkresy
• Staveniště a provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, případně z vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na základě výše uvedeného bude nedílnou přílohou dokončeného díla - projektové dokumentace:
• Závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí n/L:, PSČ 400 02

Ostatní ujednání:
- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí bude předána zároveň v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Doba určená pro tisk a kompletaci bude stanovena v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu,
- budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění


e) Název akce: LC Do odd 5,6,7 – Mokrá cesta - bm 1.725,00
Místo stavby: k.ú. Sněžník (p.p.č. 1277)
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební řízení a realizaci
Investor: Lesy České republiky,s.p. Krajské ředitelství Teplice
Obec s rozšířenou působností: Děčín,
Kraj: Ústecký
Popis prací:
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci LC Do odd. 5,6,7 – Mokrá cesta.
Současný stav neumožňuje použití lesní cesty k odvozu dřevní hmoty silničními vozidly. Cesta je částečně zpevněná. Nově je navrhováno zpevnění kamenivem a štěrkem, obnova příkopu v délce 1000 m. Příčné odvodnění v úsecích se spádem vyřešit příčnými kamennými svodnicemi v počtu cca 5 ks a trubními propusty DN 600 – 2 ks
Konstrukce vozovky musí minimálně vyhovovat požadavkům dle technických podmínek Návrhová úroveň porušení vozovky D2
Třída dopravního zatížení VI
Návrh autorského dozoru: ne
Výběr staveniště:ne
Předpokládaný náklad na stavbu: 3.000.000,- Kč bez DPH
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2012
Projekt bude vyhotoven v 8 samostatných text. pare + 1x digitálně - CD

Rozsah a obsah projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení a k realizaci:
• Průvodní zpráva
• Souhrnná technická zpráva
• Dokumentace stavby – technická zpráva
• Výkaz výměr
• Kalkulace stavebních nákladů
• Fotodokumentace
• Vyjádření orgánů a organizací, správců sítí
- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí
- CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín
- Telefónica O2, Ústí nad Labem
- UPC ČR, a.s., divize Severní Čechy, Liberec
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- ČEZ ICT Services, a.s., odd. Poskytování sítí, Praha
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

Požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny!
• Stavební výkresy
• Staveniště a provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, případně z vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na základě výše uvedeného bude nedílnou přílohou dokončeného díla - projektové dokumentace:
• Závazné stanovisko CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

Ostatní ujednání:
- PD, včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí bude předána zároveň v digitální podobě na CD.
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Doba určená pro tisk a kompletaci bude stanovena v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu,
- budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, Krajské ředitelství Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice, podatelna (dveře č.220)

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky