Veřejná zakázka: Musík ř.km 5,300-5,700

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14275
Systémové číslo: P20V00000931
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.04.2020
Nabídku podat do: 05.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Musík ř.km 5,300-5,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba se nachází v intravilánu obce Nalžovice. Práce budou prováděny na korytu vodního toku mezi pozemky soukromých vlastníků. Koryto toku bude opevňováno a zvyšována jeho kapacita za účelem protipovodňové ochrany přilehlých pozemků. V rámci obou objektů dojde ke kácení 46 ks vzrostlých stromů a odstranění 96 m2 zapojeného porostu. Rovněž bude v obou objektech prováděno svahování terénu s následným osetím travní směsí.

SO 01: Musík ř.km 5,353 – 5,572
Tento objekt řeší spodní úsek stavby. Levý břeh bude opevňován kamennou rovnaninou z LK o hmotnosti nad 200 kg, která bude opřena o patku z LK o hmotnosti nad 500 kg skládaných na štět. Pata svahu bude opevněna záhozem z LK a dno vyprofilováno do miskovitého tvaru.
Pravý břeh bude proveden obdobně kromě úseku ř.km 5,395 00 – 5,491 35 kde bude vybudována železobetonová zeď výšky 1,4 m.
V rámci tohoto objektu bude dále provedeno
5 kamenných prahů z LK o hmotnosti nad 500 kg (ř.km 5,400 00; 5,436 00; 5,452 00; 5,529 20; 5,559 41)
1 betonový práh (ř.km 5,357 00)
1 úprava stávajícího brodu (ř.km 5,495 74) zahrnující ve dně vybudování betonové podkladové desky, na které bude provedena rovnanina z LK o hmotnosti nad 500 kg ukládaná do bet. lože. Rampy budou provedeny ze stávajících betonových panelů, které budou uloženy na štěrkové lože.
4 sesazení a následné 3 osazení stávajících lávek s vybudováním opěr v ř.km 5,392 63 (2x), 5,426 50 (2x) a 5,469 37 (1x)
1 přeložka kanalizačního řadu (SO 01 02) zahrnující vybudování 3 šachty DN 1000 a PVC potrubí dl. 35 m
1 přeložky kanalizační přípojky kde bude vybudována čerpací jímka, související elektroinstalace a tlakové potrubí dl 25. m
V tomto úseku dochází ke křížení se sítěmi společností Cetin a ČEZ. Dále je dojde ke křížení s vodovodem a kanalizací spol. SčV.

SO 02: Musík ř.km 5,611 – 5,684
Tento objekt řeší horní úsek stavby. Koryto bude provedeno v lichoběžníkovém profilu, které bude opevňováno v patě z kamenné rovnaniny z LK o hmotnosti nad 500 kg skládaných na štět a v březích z kamenné rovnaniny z LK o hmotnosti 200 kg.
V ř. km 5,672 30 – 5,683 50 bude odstraněno stávající opevnění z betonových panelů a vybudován vývar v délce 10 m ohraničený betonovým prahem na jedné straně a kamenným prahem do betonu na straně druhé. Kamenný práh bude tvořený LK o hmotnosti nad 500 kg skládaným dvouřadě na štět s uložením do betonového lože. Dno vývaru bude zhotoveno rovnaninou z LK o hmotnosti nad 500 kg skládaných na štět. Rovnanina ve svazích bude zhotovena z LK o hmotnosti nad 200 kg opřená o patu z rovnaniny z LK o hmotnosti nad 1000 kg uložených na štět.
V rámci tohoto objektu bude vybudován kamenný práh do betonu v ř.km 5,614 25 tvořený z LK o hmotnosti nad 500 kg ukládaného do betonového lože s prohnutím uprostřed. Stabilizace prahu bude provedena v délce 3 m před a za konstrukcí záhozem z LK o hmotnosti do 80 kg.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Musík ř.km 5,300 – 5,700“
Projektová dokumentace byla vypracována projektovou kanceláří NDCon, s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, PSČ 110 00.
k předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Ústav archeologické památkové péče středních Čech – vyjádření k PD n.z. 5599/2017 ze dne 5.12. 2017
MěÚ Sedlčany – koordinované stanovisko č.j. T/19838/2017 ze dne 22.10. 2017
MěÚ Sedlčany – odbor životního prostředí – VKP č.j. ŽP/19839/2017-2 ze dne 28.11. 2017
Povodí Vltavy – stanovisko n.z. 19959/2018-242-Ka ze dne 12.4. 2018
ČRS, z.s. Středočeský ÚS – vyjádření k PD č.j. 1664/17 ze dne 23.10. 2017
KSÚS středočeského kraje, p.o. – vyjádření k PD s.z. 5406/2017/ksús/bnt-zr-414-105 ze dne 19.12. 2017
MěÚ Sedlčany – odbor školství a památkové péče – stanovisko k akci č.j. 1433/2018/MUSED ze dne 10.1. 2018
MěÚ Sedlčany – odbor výstavby a územního plánování – rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVÚP-24426/17/Vš ze dne 14.3. 2018 s NPM 11.4. 2018
MěÚ Sedlčany – odbor výstavby a územního plánování – vyjádření obecního stavebního úřadu ke stavbě vodního díla č.j. OVÚP-15322/18/Vš ze dne 6.8. 2018
MěÚ Sedlčany – odbor životního prostředí – závazné stanovisko (50 m les) č.j. ŽP/15321/2018 ze dne 3.8. 2018
MěÚ Sedlčany – odbor životního prostředí – stavební povolení č.j. ŽP/11175/2018/S-4 ze dne 24.10. 2018 s NPM 27.11. 2018
MěÚ Sedlčany – odbor výstavby a územního plánování – územní souhlas č.j. OVÚP-21847/2018/Hla ze dne 12.11. 2018
OÚ Nalžovice – povolení ke kácení č.j. OUNAL-991/2018 ze dne 20.12. 2018
Vyjádření vlastníků technické infrastruktury:
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ ICT Services, a. s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
1.SČV, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Windyghoul, s.r.o.
Ministerstvo obrany
Alfa telecom, s.r.o.
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou

Místo plnění: Nalžovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 657 418 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky