Veřejná zakázka: Kamenná přehrážka na Novinovém potoce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004889
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1430
Systémové číslo: P15V00001430
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/069
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.09.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kamenná přehrážka na Novinovém potoce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhovaná stavba je objekt hrazení bystřin, který řeší omezení průchodu splavenin a jejich sedimentaci v zatrubněné části toku. Navrhovaná kamenná přehrážka má půdorysnou šířku cca 15,70 m a výšku přepadové hrany cca 2,00 m nad terénem. Délka přehrážky včetně opevněného podjezí a zavazujícího prahu je 10,45 m.
Z důvodu, že kamenná přehrážka bude vybudována mimo stávající průtočný profil Novinového potoka, je součástí stavby i úprava trasy koryta. Bude vybudováno nové zemní koryto lichoběžníkového tvaru v délce cca 23,00 m. Dno koryta má šířku 0,80 m. Stávající koryto bude zasypáno vytěženou zeminou z výkopu.
Pro přístup k přehrážce a možnost odtěžení sedimentu je navržena štěrková zpevněná plocha šířky 2,50 m.
Po dokončení stavebních prací bude původní koryto zasypáno výkopkem a plocha osázena zelení
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „ Ing. Rostislav Bajza, PROKO, spol. s r.o., sídlem Zlín, Ševcovská 1556, PSČ 760 01 Stavba bude realizována dle podmínek Rozhodnutí Magistrátu města Zlína č.j.MMZL 65403/2010 OŽPaZ-3 ze dne 25.08.2010 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 111 174 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky