Veřejná zakázka: Javornický potok v km 10,300 – 10,500 a 11,050 - 11,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14537
Systémové číslo: P20V00001194
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2020
Nabídku podat do: 03.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Javornický potok v km 10,300 – 10,500 a 11,050 - 11,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků.

V řešeném úseku vodního toku Javornický potok ř. km 11,050-11,100 (stavební objekt SO 02) bude provedena pomístní stabilizace koryta, kdy stávající dřevěné prahy budou nahrazeny balvanitým skluzem a dále v daných úsecích dle projektové dokumentace bude provedeno opevnění břehů rovnaninou z LK (resp. pro napojení na stávající zdi bude v určených úsecích provedena rovnanina do betonu). Stavební objekt SO 01 nebude realizován. Podrobnější popis viz projektová dokumentace.

Zakázka bude zhotovena dle projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS s názvem „Javornický potok km 10,300-10,500; 11,050-11,100“, vypracované projekční firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO 63320819. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky společného povolení ze dne 5. 12. 2019 vydaného Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí pod č. j. MJ/46534/2019/06/OŽP/R-125/Zaj.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že předmětem zakázky je realizace pouze stavebního objektu SO 02 (tj. úsek ř. km 11,050-11,100) včetně ostatních nákladů. V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt SO 01 Javornický potok km 10,300-10,500 není předmětem této zakázky.
2. Zadavatel upozorňuje, že před započetím prací v dotčeném úseku vodního toku je zhotovitel povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Javorník a dohodne termín odlovu rybí obsádky.

Místo plnění: IDVT: 10100816, katastrální území Travná u Javorníka, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 931 637 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky