Veřejná zakázka: Potok Čepinský – přehrážka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14570
Systémové číslo: P20V00001227
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.05.2020
Nabídku podat do: 11.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Potok Čepinský – přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je členěna na 4 stavební objekty (SO):

SO 01: Oprava a údržba kamenné přehrážky
Účelem stavby je odstranění sedimentu nad přehrážkou a údržba stávající kamenné přehrážky v extravilánu obce Pustověty. Důvodem údržby je zkapacitnění průtočného profilu, aby nedocházelo k zaplavení okolních pozemků, nemovitostí v intravilánu obce Pustověty a péče o stavbu a zajištění plynulého průtoku vody.
Bude odstraněn sediment z retenčního prostoru přehrážky. Dopadiště pod přehrážkou, pod stupněm č.3 bude stabilizováno těžkým kamenným záhozem. Opevnění levého břehu mezi přehrážkou a stupněm č.3 bude doplněno záhozem z LK.

SO 02: Brod z kamenné rovnaniny – křížení s lesní cestou
V místě křížení podélné úpravy (kamenné kynety) s lesní cestou 3L (SV Pustovětský Luh) je stávající nekapacitní propustek DN 400 v dl. 5 m, provedený z betonových trub. Propustek bude vybourán a následně nahrazen brodem, který bude proveden z kamenné rovnaniny mezi bet.prahy, které budou obloženy kamenem, včetně podkladních konstrukcí. Brod bude dimenzován na zatížení ( 20-30 tun ) lesní cesty dle požadavku LS Křivoklát, která ji využívá jako svážnici v rámci těžby.
SO 03: Přeložka vodovodu
Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího vodovodu pro výstavbu nového brodu (definitivní a provizorní řešení).
SO 04: Přeložka elektrického kabelu
Stavební objekt SO 04 řeší přeložku stávajícího kabelu NN v místě navrženého nového brodu (definitivní a provizorní řešení).

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1. Technická zpráva a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně souhlasu s provedením udržovacích prací (SO 01), pravomocného územního a stavebního povolení (SO 02, SO 03), územní souhlas (SO 04) a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.


Místo plnění: k.ú. Velká Buková

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 757 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky