Veřejná zakázka: LBP Berounky v km 99,500, ř.km 1,285-1,390

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14571
Systémové číslo: P20V00001228
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.05.2020
Nabídku podat do: 11.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LBP Berounky v km 99,500, ř.km 1,285-1,390
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je členěna na 2 stavební objekty (SO):
SO 01: Přehrážka
Před zahájením stavebních prací dojde k pokácení 54 ks stromů v místě plánovaných konstrukcí, nebo ve dně zádržného prostoru. U těchto stromů dojde i k odstranění pařezů. U 10 stromů dále od konstrukcí budou pařezy ponechány a zatřeny prostředkem proti zmlazení dřevin. Současně s kácením bude provedeno i odstranění 650 m2 náletových křovin ze dna a břehů nádrže. Dále bude odstraněn vrchní prokořeněný materiál z místa plánované přehrážky a sjezdu v potřebném rozsahu (podle příloh D.1.2.2), který bude odvezen a uložen na mezideponi.
Přehrážka bude budována v otevřené svahované jámě se sklony svahů 1:1. Odtěžený materiál bude odvezen na mezideponii, po dokončení zdění a betonáže bude dle vhodnosti použit pro zasypání stavební jámy nebo bude na terénní úpravy v zátope přehrážky.

SO 02: VON
Vedlejší rozpočtové náklady jsou specifikovány b přiloženém neoceněném soupisu prací – obkekt 02 - VON

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení prací SO 01 v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, povolení ke kácení, stavební povolení, vyjádření správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků.
Veškeré doklady krom stavebního povolení jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.

Místo plnění: k.ú. Kozojedy u Kralovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 665 750 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky