Veřejná zakázka: Hladovský potok 0,000-0,610

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14594
Systémové číslo: P20V00001251
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 15.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hladovský potok 0,000-0,610
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržená revitalizace se týká regulované části toku v přímé návaznosti na neregulované a zachovalé části Hladovského a Dírenského potoka. Převážná část stavby vznikne především na dlouhodobě neobhospodařovaných a z vegetačního hlediska bezcenných ploch.
Cílem stavby je navrácení toku do jeho původního charakteru, odstranění opevnění, revitalizace rozvolněním a vytvořením průtočných i obtočných tůní, a podpoření samovolné renaturace. Daným opatřením dojde ke zvýšení biodiverzity v zájmovém území a k rozvoji drobných vodních živočichů, obojživelníků, mokřadních společenstev a živočichů vázaných na vodu.
SO 01
Ve spodní části, km 0,003 – 0,178, bude v korytě podpořena již započatá samovolná renaturace: z toku bude vytrháno stávající opevnění a některé pařezy. V km 0,129 – 0,146 bude vytvořen pozvolný balvanitý skluz. Skluz bude sanovat stávající dnový výmol tvořící migrační překážku.
Ve střední části, km 0,178 – 0,435, bude koryto směrově a tvarově upraveno, rozvolněno. Koryto bude sestávat z kynety a bermy. V bermě bude umožněn další následný vývoj kynety toku. Podél toku, v bermě i mimo ni budou vyhloubeny průtočné i boční tůně, které budou pomístně lemovány zemním valem tak, aby berma převedla cca jednoletý průtok (Q1 = 2,2 m3/s). V km 0,178 – 0,435 dojde k odklonu trasy od původního regulovaného toku, čímž budou změněny původní směrové ani spádové poměry toku.
V horní části, km 0,435 – 0,621, bude koryto ponecháno již započaté samovolné renaturaci. V km 0,575 – 0,621 budou zhotoveny dnové kamenné pasy z důvodu blízkosti hráze vodní nádrže, která se nachází na pravém břehu toku.
Berma toku bude sloužit pro převádění zvýšených průtoků, kyneta pro převádění běžných průtoků.
SO 02 Kácení – bylo již provedeno s předstihem a není součástí výběrového řízení
SO 03 Přeložky drenáží
V rámci stavby bude dle potřeby upravena trasa odvodňovacích drénů umístěných pod pozemky na levém břehu v místech odvodňovacích drénů. Drény budou nově svedeny do dvou drenážních tůní. Drenážní tůně budou situovány mimo revitalizovanou plochu údolí toku, mimo bermu toku.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Hladovský potok, ř. km 0,000 – 0,610 - revitalizace“;

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- REGIOPROJEKT BRNO, s. r. o., U Svitavy 2, 618 00 Brno

K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
pravomocné společné povolení o umístění a provedení stavby, vydané OŽP MěÚ Jindřichův Hradec, dne 22.07.2019 podč. j. OŽP/36861/19/MM - 428 (NPM 21.08.2019); rozhodnutí o povolení výjimky podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vydané Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 22.03.2019 pod č. j. KUJCK 37733/2019 (NPM 16.4.2019); Biologické hodnocení lokality vypracované ke dni 30.11.2018 RNDr. Ester Ekrtovou, Ph.D. a Mgr. Davidem Fischerem; Smlouva o uložení zeminy se zemědělskou společností Agra Deštná, a. s. ze dne 30.04.2019; Smlouva o uložení výkopku s městem Deštná ze dne 30.05.2019.


Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Rosička u Deštné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 651 681 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky