Veřejná zakázka: Libochovka ř. km 4,500 - 4,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14622
Systémové číslo: P20V00001279
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.06.2020
Nabídku podat do: 16.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Libochovka ř. km 4,500 - 4,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Soutok Libochovky s jejím levobřežním přítokem je v současné době upraven kamenným stupňem výšky 2 m s dopadištěm na přítoku a opevněním koryta kamennou dlažbou na Libochovce. Směrem proti proudu jsou pozůstatky opevnění břehů betonovými panely. Stupeň je silně poškozen, přelivná hrana utržená, dno dopadiště chybí. Na hlavním toku je dlažba relativně v pořádku, jsou poškozeny ukončovací prahy. Panelová úprava je v havarijním stavu, je částečně odplavena.
Účelem stavby je obnova funkce opevnění koryta, stabilizace profilu koryta a jeho zkapacitnění.
Stavba je členěna na 2 stavební objekty:
SO1: rekonstrukce stupně - stávající stupěň bude rozebrán a nově vybetonován v půdorysu přímém kolmo k ose vodního toku, šířky 11m, spádová výška stupně 2,2 m, hloubka přelivné sekce 1,3 m - celková konstrukční výška 3,5 m. Hloubka základu 0,9 m, sklon vzdušného líce 10:1. Přelivná sekce je lichoběžníkový profil s délkou přelivné hrany 1,2 m a s klonem boků 1:1. Současně dojde k úpravě spadiště.
SO2 - rekonstrukce opevnění: V celém úseku 81 m budou břehy opevněny záhozem z lomového kamene a dno záhozem z lomového kamene v kombinaci s pohozem kamenivem. Koryto a opevnění bude zajištěno 4 stabilizačními pasy. Pasy jsou navrženy jako rovinaté z těžké třířadé kamenné rovnaniny šířky po směru toku 0,8 m, v příčném směru šířky 7,5 - 8,8 m, dle šířky dna koryta.
SO.3 - není součástí zakázky. Kácení již bylo provedeno.

Projektová dokumentace byla vypracováná společností AV ProENVI, s.r.o. - 12/2018, autorizovaný projektant Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (ČKAIT 0010051),
K předmětné akci bylo vydáno stavební povolení vydané Magistrátem města České Budějovice, č.j. OOŽP/8251/2019/Bl, ze dne 19.8.2019.

Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: k.ú. Vitín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 001 126 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky