Veřejná zakázka: LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14659
Systémové číslo: P20V00001316
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-020301
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1 (dle PD LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103 s přítokem):
vodní tok: bezejmenný (IDVT 10257839, ČHP: 1-11-02-121
V rámci této akce bude provedena stabilizace havarijních 6 ks stupňů a 3ks prahů ve dně a stabilizace koryta toku v intravilánu obce Újezdec. Dále bude provedeno odstranění křovin zasahujících do koryta toku a kácení stromů vrůstajících do koryta. Účelem akce je tedy ochrana před povodněmi a stabilizace koryta vodního toku.
SO 01 – Rekonstrukce
V řešeném úseku vodního toku bude odstraněno stávající porušené kamenné opevnění koryta vyjma úseku mezi mostními pilíři a dále úseku nad mostem. Stávající porušené konstrukce stupňů ve dně budou odstraněny, odstraněny budou i břehové pilíře bývalé lávky. Za účelem snížení podélného sklonu koryta je v řešeném úseku navrženo 6 stupňů ve dně.
Spodní 15 m dlouhý úsek řešeného koryta těsně nad soutokem bude opevněn kamennou dlažbou do betonu a dno bude mít zvýšenou drsnost povrchu (použit bude původní kámen o min. rozměru 300 mm); Zbylá část koryta vodního toku řešená v rámci SO 01 bude ve dně opevněna kamennou rovnaninou. V podélném směru bude koryto vodního toku dále stabilizováno přiznanými příčnými železobetonovými prahy ve tvaru upraveného koryta.

SO 02 – Oprava a údržba
Pod mosty (mezi mostními pilíři) budou odstraněny sedimenty, kamenná dlažba bude očištěna tlakovou vodou a bude provedeno doplnění a vyštětování chybějících kamenů;
V horním úseku toku od mostu až po konec úpravy bude očištěno stávající opevnění, budou doplněny chybějící kameny a provedeno přespárování opevnění.

LP Slabeckého potoka, ř. km 1,059 - 1,103:
vodní tok: LBP Slabeckého potoka - od Dvorce, ústí u Slabeckého mlýna (IDVT 10275955, ČHP: 1-11-02-121)

V rámci této akce bude provedena stabilizace poškozeného stupně ve dně v ř. km 1,059 a zajištění jeho bezeškodného stavu, pročištění koryta a oprava stávajícího opevnění koryta LP Slabeckého potoka v ř. km 1,059 – 1,103. Realizací projektu dojde také ke zvýšení průtočné kapacity v řešeném úseku koryta. Účelem akce je tedy ochrana před povodněmi a stabilizace koryta vodního toku.
V řešeném úseku bude od stupně až po soutok s bezejmenným levostranným přítokem pročištěno stávající koryto LB Slabeckého potoka od usazeného nánosu. Před stupněm bude ve střední části koryta doplněn proplavený materiál stabilizační zeminou, pláň bude zhutněna vibrační deskou či pěchem.
Stávající konstrukce stupně ve dně bude očištěna tlakovou vodou, z koruny stupně budou odstraněny uvolněné kameny, v horní části stupně budou vysekány porušené spáry, budou doplněny chybějící kameny, konstrukce bude v horní části napenetrována a přespárována.
Vzhledem k nutnosti zajištění prostupnosti toku pro obojživelníky (požadavek AOPK ČR SCHKO Křivoklátsko) bude v prostoru pod stupněm proveden zához z lomového kamene, který bude tvořit kamenný skluz.
V prostoru nad stupněm bude tlakovou vodou očištěno stávající opevnění, budou doplněny chybějící kameny a provedeno přespárování opevnění.

Místo plnění: k.ú. Újezdec u Rakovníka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 367 397 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky