Veřejná zakázka: Pilský potok, ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14709
Systémové číslo: P20V00001366
Evidenční číslo zadavatele: S954/2020/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pilský potok, ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zkapacitnění koryta Pilského potoka, zvýšení podélného sklonu, optimalizace příčného profilu (berma + kyneta). Koryto bude tvořeno složeným profilem s kynetou pro návrhový průtok Q1 a bermou pro návrhový průtok Q20. Koryto PP Pilského p. bude tvořeno složeným profilem s kynetou pro návrhový průtok Q2 a bermou pro návrhový průtok Q100. Mírně rozvlněné koryto bude vedeno v trase podobné stávající, stabilizováno bude příčnými prahy.
Stavba je rozdělena na 3 části
A.) Pilský potok, ř. km 5,100-5,500
V předmětném úseku bude stávající koryto zkapacitněno, nové koryto bude tvořeno složeným profilem s mírně rozvlněnou kynetou pro návrhový průtok Q1 a bermou pro návrhový průtok Q20. Dno bermy bude mít dostředný sklon 2%, aby po odchodu větších vod veškerá voda odtekla do kynety.
Úsek nad soutokem
Berma bude zatravněná šířky ve dně 5,65 m, hloubky min. 0,4 m, se sklonem břehu 1:4. V místě bermy bude skryta ornice, která bude zpětně využita pro pokrytí povrchu bermy a na místo stávajícího koryta. Kyneta opevněná kamennou rovnaninou bude šířky ve dně 0,5 m, sklonem břehů 1:1,5 a hloubkou 0,4 m. V trase budou realizovány kamenné prahy, tvořené z jedné řady kamenů šířky 60 cm z kamene nad 200 kg o tloušťce 0,5m.
Úsek pod soutokem
Berma bude zatravněná šířky ve dně 3,1-5,0 m, hloubky min. 0,8 m, se sklonem břehu 1:2-1:5. V místě bermy bude skryta ornice, která bude zpětně využita pro pokrytí povrchu bermy a na místo stávajícího koryta. Kyneta opevněná kamennou rovnaninou bude šířky ve dně 0,8 m, sklonem břehů 1:2 a hloubkou 0,5 m. Tloušťka rovnaniny bude 0,4 m. V trase budou realizovány kamenné prahy, tvořené z jedné řady kamenů šířky 60 cm z kamene nad 200 kg o tloušťce 0,5m.
Soutok s PP Pilského potoka
Soutok s pravobřežním přítokem bude upraven do výhodnějšího hydraulického tvaru. Soutok obou koryt bude proveden napojením pod úhlem 23°. Hlavní koryto Pilského potoka bude průběžné s opevněním kynety kamennou rovnaninou. Pravobřežní přítok bude opevněn v délce 14 m nad soutokem (v délce posledního oblouku). Dno v místě soutoku nebude opevňováno. Niveleta soutoku bude stabilizována kamenným prahem v ř. km 5,172.
Lávka v ř. km. 5,152
V ř.km 5,152 se nachází lávka pro pěší, která bude v průběhu stavby demontována a po dokončení stavby opět osazena.
Napojení na dolním úseku
Na dolním konci řešeného úseku Pilského potoka se ve stávajícím stavu nachází stupeň výšky 0,6 m. Za stupněm dále pokračuje úsek koryta obdélníkového tvaru opevněný v celém profilu betonem. Stupeň bude v rámci stavby odstraněn. Betonové zídky a dno bude zaříznuto diamantovým kotoučem ve vzdálenosti 0,5 m pod stupněm. K tomuto profilu budou napojeny nové betonové zídky prostřednictvím 5 trnů na každé straně. Napojení bude realizováno jako 1,0 m dlouhý přímý úsek obdélníkového průřezu. Navazovat budou šikmá nátoková čela ukloněná pod úhlem 45 °.
B.) PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260
Bude vytvořeno nové složené lichoběžníkové koryto s bermou a kynetou, která bude ve dně bermy mírně rozvlněna. Berma bude mít šířku ve dně 3,3-5,0 m a hloubku minimálně 0,5 m vůči okolnímu terénu, se sklony svahů 1:5. Dno bermy bude mít dostředný sklon 6%, aby po odchodu větších vod veškerá voda odtekla do kynety. Kyneta bude šířky ve dně 0,8 m, hloubky 0,50 m se sklonem svahů 1:2. Kyneta bude mít vyrovnaný podélný sklon a bude se mírně vlnit v bermě, v úseku o délce 14 m pod propustkem na horním konci úseku a v úseku v délce taktéž 14 m nad soutokem s Pilským potokem bude opevněna kamennou rovnaninou s hmotností kamenů nad 80 kg.
Cca 15 m pod stávajícím propustkem bude vybudován zpevněný snížený brod z kamenné dlažby na způsob rovnaniny na sucho uložené do štěrkového lože. Rampy brodu budou ve sklonu 1:8. Niveleta brodu bude na kótě 470,45 m n.m. Na obou koncích bude provedeno napojení na okolní terén.
Nové koryto bude zemní, stabilizováno bude příčnými prahy po cca 25 m, prahy budou realizovány z kamenné rovnaniny na celou šířku kynety a bermy z jedné řady kamenů šířky 60 cm z kamene nad 200 kg o tloušťce 0,5m.
C. ) Odstranění sedimentu
V řešených úsecích obou vodních toků budou z průtočného profilu odstraněny nánosy v celkovém množství 142 m3. Vytěžený sediment bude v celkovém objemu 142 m3 rozprostřen na pozemek ve vlastnictví obce Drhovice parc. č. 696/3 v k. ú. Drhovice.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Pilský potok ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka 0,000-0,260“
Projektová dokumentace „Pilský potok ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka 0,000-0,260“ vypracovaná společností NDCon s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1.
K předmětné akci bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem MěÚ Tábor dne 6.3.2018 pod č. j. METAB 4085/2018/SÚ/PŠte (k „PP Pilského potoka 0,000 – 0,260“), pravomocné územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem MěÚ Tábor dne 10.9.2018 pod č. j. METAB 41686/2018/SÚ/PŠte (k „Pilský potok ř. km 5,100-5,550“) a pravomocné stavebního povolení vydané OŽP MěÚ Tábor dne 22.08.2019 pod č. j. METAB 47388/2019/OŽP/Kr.
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou


Místo plnění: k.ú. Drhovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 898 505 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky