Veřejná zakázka: Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14782
Systémové číslo: P20V00001439
Evidenční číslo zadavatele: S6/2020/076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 21.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Svážnice Krvavá Tonka :
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Očištění poškozeného místa na hospodářském nájezdu od bahnité zeminy s organickou příměsí, rozježděné vlivem provozu, s přemístěním do přilehlých lesních porostů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, případně také ze středu vozovky nebo z celé její šíře. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Ruční čištění 16 stávajících ocelových svodnic, v celkové délce 81 m, s odstraněním nánosu a s jeho přemístěním za krajnici, včetně náležitého rozprostření, s následným strojním čištěním 14 odtokových příkopů od ocelových svodnic, v celkové délce 83 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění zanesených úseků podélného odvodnění, v celkové délce 206 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku D do 500 mm, v délce 5 m, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Čištění krátkých příkopů na výtocích 2 stávajících příčných trubních propustků, v celkové délce 13 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Oprava poškozeného výtokového čela příčného trubního propustku DN do 500 mm, zpracováním rovnaniny o objemu cca 0,500 m3, s cílem stabilizovat pravou krajnici.
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností, erozních rýh a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na opravovaných úsecích svážnice, štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění (v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm).
- Vyrovnání stávajícího nebo vyspraveného povrchu vybraných úseků svážnice, štěrkodrtí frakce 0-32, formou úpravy krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2 (v celkové ploše 2017,10 m2).
- Vyrovnání stávajícího nebo vyspraveného povrchu vybraných úseků svážnice, štěrkodrtí frakce 0-32, formou úpravy krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2 (v celkové ploše 1721,00 m2).
- Osazení ocelové svodnice, v délce 5 m, kotvené do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.
- Osazení celkem 2 ocelových svodnic (v celkové délce 10 m), kotvených do konstrukce vozovky pomocí betonového lože, doplněné o dlážděné rigoly z lomového kamene tloušťky do 250 mm (regulační kámen pro vodní stavby), uloženého do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, včetně zásypu dlažby svodnic se zhutněním.

Lesní cesta Horní Nesperská :
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění krajnic a vozovky 2 hospodářských nájezdů, odstraněním nánosu zeminy s drnem a organickou příměsí (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním do přilehlých lesních porostů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Pročištění zemního průlehu navazujícího na hospodářský nájezd č. 1., v délce 5 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m, včetně zhutnění plochy vyčištěného průlehu. Nánosy z tohoto čištění budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na řešeném úseku lesní cesty, hrubým drceným kamenivem frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Doplnění vyspraveného nebo stávajícího povrchu řešených úseků lesní cesty a 2 hospodářských nájezdů, štěrkodrtí od 0 do 63 mm, formou úpravy krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2 (vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm).
- Osazení celkem 4 ocelových svodnic (každá v délce 4 m), kotvených do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.

Lesní cesta Krásná Hora :
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Čištění 2 hospodářských nájezdů, odstraněním nánosu zeminy s drnem a organickou příměsí (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním do přilehlých lesních porostů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, případně také ze středu vozovky nebo z celé její šíře. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Ruční čištění 2 stávajících ocelových svodnic, v celkové délce 13 m, s odstraněním nánosu a s jeho přemístěním za krajnici, včetně náležitého rozprostření.
- Strojní odkopávky levého svahu zužujícího průjezdný profil cesty, včetně přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, tj. do přilehlého lesního porostu pod cestou, v množství 12,00 m3. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění zanesených úseků podélného odvodnění a 2 odtokových příkopů od stávajících ocelových svodnic, v celkové délce 46 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na opravovaném úseku lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění.
- Vyrovnání stávajícího nebo vyspraveného povrchu vybraných úseků lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-32, formou úpravy krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2.
- Vyrovnání stávajícího povrchu vybraných úseků lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-32, formou úpravy krytu do 0,06 m3/m2.

Lesní cesta Šramotův Vrch :
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic a případně také ze středu vozovky řešeného úseku lesní cesty. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Očištění plochy hospodářského nájezdu č. 1., odstraněním nánosu zeminy s drnem a organickou příměsí (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním do přilehlých lesních porostů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Provedení plošné úpravy nerovností terénu na hospodářském nájezdu č. 2. (urovnání pláně nájezdu), včetně úpravy profilu podélného příkopu.
- Čištění krátkého příkopu na výtoku z ocelové svodnice č. 2., v celkové délce 6 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění tohoto příkopu budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na celé trase opravované části lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění, v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm.
- Vyrovnání vyspraveného povrchu opravovaného úseku lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-32, formou úpravy krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2.
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na ploše opravovaného hospodářského nájezdu č. 1., štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění, v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm.
- Zpevnění vyspraveného povrchu hospodářského nájezdu č. 1., štěrkodrtí frakce 0-32, formou úpravy krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2.
- Osazení celkem 2 ocelových svodnic (v celkové délce 9 m), kotvených do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.

Lesní cesta Haverna :
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Čištění krajnic a vozovky obratiště, odstraněním nánosu zeminy s drnem a organickou příměsí (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním do přilehlých lesních porostů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Celoplošné zhutnění očištěného krytu obratiště.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic, případně také ze středu vozovky nebo z celé její šíře. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Vybourání stávajícího poškozeného vtoku do příčného trubního propustku č. 4., DN do 500 mm, v délce 1 m.
- Strojní hloubení rýhy v místě opravy příčného trubního propustku č. 4., s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Výkopek z této rýhy bude uložen poblíž výkopu a následně bude použit k zpětnému zásypu opraveného vtoku do trubního propustku.
- Čištění 2 stávajících příčných trubních propustků D do 500 mm (v celkové délce 14,0 m), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Čištění systému podélného odvodnění a na něj navazujících 2 zemních průlehů, v celkové délce 595 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění krátkých příkopů na výtocích z příčných trubních propustků č. 1. až 3., v celkové délce 4 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Oprava vybouraného vtoku příčného trubního propustku č. 4., kde bude na podkladní vrstvu ze štěrkopísku a na lože z prostého betonu (tloušťky 200 mm), zřízených v připravené rýze, opětovně uložena vybouraná železobetonová trouba DN 400/1.000, s následným utěsněním napojení trub cementovou maltou. Součástí prací je i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (1,820 m3), včetně zhutnění a provedení opevnění vtoku do propustku rovnaninou z místního kamene (na sucho).
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na celé trase lesní cesty hrubým drceným kamenivem frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Celoplošné vyspravení hlubokých výtluků a vyjetých kolejí, doplněním povrchu vybraných úseků cesty, hrubým drceným kamenivem frakce 32-63, včetně jeho zhutnění, v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm.
- Vyrovnání vyspraveného nebo stávajícího povrchu vybraných úseků lesní cesty, štěrkodrtí od 0 do 63 mm (ideálně frakcí 0-32), formou úpravy krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2.
- Osazení celkem 2 ocelových svodnic (každá v délce 4 m), kotvených do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.
Místo plnění: Polesí Olešovice: k.ú.Krhanice p.p.č.685/1,Těptín 113/1,133, Babice u Řeh.182, Polesí Komorní Hrádek: Petroupim 2311/1, 2311/9, Vestec u Chocerad 332/1 a 333/1, Ondřejov u Prahy 285/1, 287, 289

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 812 894 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky