Veřejná zakázka: Dešňanský potok v km 0,145 – 0,190

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005138
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1490
Systémové číslo: P15V00001489
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/070
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.10.2012
Nabídku podat do: 23.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 23.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dešňanský potok v km 0,145 – 0,190
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce investičního charakteru. Práce budou spočívat ve v navýšení průtočné kapacity koryta toku a směrové úpravě, tak, aby nebyl zaplavován přilehlý RD. Koryto již nebude protékat po místní cestě, ale bude mít nové koryto a komunikaci bude křížit pouze v místě Brodu. Lichoběžníkový průtočný profil o šířce dna 2 m bude opevněn kam. záhozem do hmot. 200 kg opřeným o záhozovou patku. Podélný sklon bude stabilizován trojitým dř. prahem do výšky 0,3m a dvěma stabilizačními pasy z těžkého záhozu. Brod (SO 02) bude mít vozovku zpevněnou silničními panely IZD 86/10 uloženými do bet. lože. Místní komunikace navazující na brod bude z mechanicky zpevněného kameniva.
Stavební práce jsou členěny na stavební objekty:
- SO 01 – Dešňanský potok km 0,145-0,215, investor Lesy ČR, s.p.
- SO 02 – Brod přes potok v km 0,162 – 0,165, Investor Město Valašské Klobouky
Délka úseku je 70 m a celý úsek se nachází v intravilánu města Valašské Klobouky. Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Dešňanský potok v km 0,145 – 0,190“, zpracované autorizovanou osobou Ing. Pavlem Skalickým, Karafiátova 1312, Valašské Meziříčí, 757 01 (dále jen „projektová dokumentace“).
V rámci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky pro realizaci stavby, které jsou stanoveny ve stavebních povoleních, vydané Městským úřadem ve Valašských Kloboukách, odborem životního prostředí, pod č. j.: MUVK/11367/2012/ŽP, ze dne 29.6.2012 a pod č.j.: MUVK 10740/2012/ŽP ze dne 20.6.2012, ve vyjádření všech dalších dotčených orgánů státní správy, organizací správců sítí, fyzických a právnických osob, jež jsou obsahem projektové dokumentace.
Předmět smlouvy je sdružená investice financovaná z části Lesy České republiky, s.p. a z části Městem Valašské Klobouky.
Rozsah prací, které budou financovány Lesy České republiky, s.p. je dán výpisem prací a dodávek (výkazem výměr) – jedná se o stavební objekt SO 01, který je přílohou projektové dokumentace.
Rozsah prací, které budou financovány Městem Valašské Klobouky, je dán výpisem prací a dodávek (výkazem výměr) – jedná se o stavební objekt SO 02, který je přílohou projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 596 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky