Veřejná zakázka: Červený potok - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15382
Systémové číslo: P20V00002036
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/097
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2020
Nabídku podat do: 25.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Červený potok - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou údržbové vodohospodářské práce charakteru úprav vodních toků na vodním toku Červený potok v úseku vymezeném ř. km 4,300-7,750.

V upravených úsecích koryta toku bude provedeno pomístní odstranění nánosů splavenin a sedimentů, které snižují kapacitu navrženého průtočného profilu v obci Stará Červená Voda. Nánosy budou odvezeny a uloženy na pozemek ve vlastnictví zadavatele – lokalita bývalého lomu v obci Černá Voda (pozemek parc. č. 1131/2 ostatní plocha, katastrální území Černá Voda). Celkový objem nánosů je 962 m3.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle zjednodušené projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení a pro provádění stavby s názvem „Červený potok-nánosy“ vypracované zadavatelem (Lesy České republiky, s. p., Správou toků-oblast povodí Odry). Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Zadavatel zvlášť upozorňuje dodavatele na dodržení podmínek Rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště chráněných živočichů (vranka pruhoploutvá, mihule potoční, rak říční), vydaném Krajským úřadem Olomouckého kraje, č. j.: KUOK 118397/2019, ze dne 2. 12. 2019.
Místo plnění: IDVT: 10208660, k. ú. Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 486 464 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky