Veřejná zakázka: Oprava části komunikace v objektu Psáry (p.p.č. 380/9, k.ú. Libeř)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15389
Systémové číslo: P20V00002043
Evidenční číslo zadavatele: S6/2020/114
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.09.2020
Nabídku podat do: 29.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava části komunikace v objektu Psáry (p.p.č. 380/9, k.ú. Libeř)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení opravy části komunikace v objektu Psáry tvoří:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění systému podélného odvodnění, v celkové délce 410 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,15 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění vyústění podélných příkopů do lesních porostů, v celkové délce 23 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,15 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Řezání stávajícího poškozeného živičného krytu vozovky (8 úseků), do hloubky 100 mm, v celkové délce 238,400 m, s následným strojním odstraněním asfaltového krytu vozovky, tloušťky do 100 mm, po němž dojde k strojnímu odstranění podkladních vrstev z kameniva drceného, tloušťky 400 mm. Odstranění stávajících narušených konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno na celkové ploše 302,400 m2, přičemž tento materiál bude nakládán na dopravní prostředky, které jej převezou na místo určení (vzdálené cca do 3 km od místa opravy), kde dojde k jeho rozprostření, náležitému urovnání a zhutnění.
- Oprava uzemnění hromosvodu procházejícího komunikací (řezání živice, vybourání krytu a následná úprava uzemnění, včetně zakrytí a opravy povrchu komunikace).
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Provedení sanace nejvíce poškozených míst (8 úseků), doplněním hrubého drceného kameniva frakce 32-63 (tloušťky 250 mm; v množství 75,60 m3), na které bude uložena vrstva štěrkodrti, frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 100 mm. Obě vrstvy budou náležitě zhutněny.
- Vyspravení stávajícího krytu vozovky, v místech prováděných sanací (8 úseků o celkové ploše 302,400 m2), asfaltovým betonem ACO (AB), tloušťky 50 mm.
- Doplnění dalších nepravidelných poškození stávajícího povrchu vozovky (utržené krajnice a menší výtluky) cca 24,20 t asfaltového betonu ACO (AB).
- Řezání stávajícího živičného krytu komunikace a jeho ruční odstranění (do hloubky 100 mm), s cílem napojit se na začátku a konci opravovaného úseku na navazující povrch vozovky.
- Strojní očištění stávajícího krytu vozovky (zametení), s následnou aplikací spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze (v množství do 0,7 kg/m2) tak, aby došlo k náležitému propojení stávajícího vyspraveného podkladu s doplňovanou obrusnou vrstvou.
- Pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS), tloušťky 60 mm.
- Řezání spár v živičném krytu pro vytvoření komůrek šířky 20 mm a hloubky 40 mm, s následným umístěním těsnící zálivky s těsnícím profilem (celkem 16,15 m).
- Zpevnění obou krajnic asfaltovým recyklátem, o tloušťce 150 mm.
Místo plnění: Objekt Psáry - část komunikace v areálu na p.p.č. 380/9 v k.ú. Libeř

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 780 898 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka:elektronický nástroj EVEZA,konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky