Veřejná zakázka: VN Špice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15742
Systémové číslo: P20V00002398
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/118
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.11.2020
Nabídku podat do: 25.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Špice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru staveb malých vodních nádrží. Jedná se o rekonstrukci malé vodní nádrže Špice (dále jen VN Špice), nacházející se na pozemku parc. č. 1126/1 lesní pozemek, katastrální území Kobylá nad Vidnavkou. Nádrž je průtočná, na bezejmenném PP Plavného potoka v jeho ř. km 0,300.

Členění stavby na stavební objekty:
SO 01: Zemní hráz
Úprava návodního líce – filtrační vrstva z štěrkodrti, opřená v patě svahu o kamennou patku, odstranění pařezů, sejmutí humózní vrstvy, dosypy, hutnění na potřebný stupeň zhutnění. Úprava koruny hráze – zemní cesta s provozním zpevněním (přístup do lesního komplexu)

SO 02: Výpustné zařízení
Osazení nového prefabrikovaného požeráku (otevřený třídlužový) a odtokového potrubí PP roury DN 600 v délce 11 m s obetonováním.

SO 03: Zátopa
Zátopa bude nově vysvahována. V zátopě bude zvětšen stávající zemní ostrůvek. Opevnění ostrůvku rovnaninou z LK, V zadní části nádrže litorální pásmo. U výpustného zařízení bude zbudována manipulační plocha ze štěrkodrti (pro případné opravy). Přístup do zátopy rampou z rovnaniny z lomového kamene.

SO 04: Kácení dřevin
V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin bude provedeno samostatně, není tedy předmětem této zakázky. Součástí této zakázky je pouze odstranění pařezů po kácení.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že zhotovitel prací bude zodpovídat za veškeré škody na lesních pozemcích a lesním porostu, které by vznikly v souvislosti s prováděnými pracemi na zakázce.
2. Zadavatel upozorňuje, že po celou dobu prací musí být dodržovány opatření k ochraně čistoty vod.
3. Zadavatel upozorňuje, že odbahňování nádrže bude prováděno v jednom směru a vzniklé terénní deprese (tůně) budou ponechány bez dalšího zásahu (urovnání).
4. V případě, že by došlo ke zvodněn rybníka na větší ploše, a přitom bylo nutné pokračovat v zemních pracích v době mezi 20.3. a 31.7. kalendářního roku, zajistí zhotovitel aktuální kontrolu lokality na přítomnost obojživelníků prostřednictvím oprávněné osoby (nejlépe zpracovatelem biologického posouzení). Z tohoto důvodu si zhotovitel biologický dozor po dobu provádění prací za účelem splnění výše uvedeného požadavku orgánu ochrany přírody (blíže viz dokladová část PD-vyjádření MěÚ Jeseník, odboru ŽP, č. j. MJ/47275/2019/02/OŽP/Do ze dne 13. 9. 2019).
Místo plnění: IDVT 10213848, pozemek parc. č. 1126/1, k. ú. Kobylá nad Vidnávkou, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 835 247 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el.nabídka:elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy