Veřejná zakázka: Lubina km 30,280 – 30,430

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005770
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1586
Systémové číslo: P15V00001585
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/137
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.10.2012
Nabídku podat do: 05.11.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.11.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubina km 30,280 – 30,430
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Při povodni, která proběhla územím Novojičínska dne 16.5.2012,došlo k pomístnému narušení podélného břehového opevnění koryta toku (kamenný zához), k vytvoření břehových nátrží a k poklesu dna na vodním toku Lubina v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.
V rámci stavby bude provedena stabilizace břehů kamenným záhozem a stabilizace dna pomocí 2 ks příčných prahů a 1 ks stabilizačního pásu. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby (dále jen „DOS“) s názvem „Lubina km 30,280 – 30,430“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419 757 01 Valašské Meziříčí.

Stavba byla povolena Souhlasem s provedením udržovacích prací a s obnovou vodního díla vydaným MěÚ Frenštát pod Radhoštěm pod č.j. OŽP/15540/2012/eholu ze dne 9.10.2012, dále souhlasem k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo ohlášení stavby, kdy budou dotčeny pozemky, využito území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa vydaným Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, OŽP dne 9. 5. 2012 pod č.j. OŽP/8923/2012/hdoko. Dále budou dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství vydaného dne 29.6.2012 pod č.j. MSK 53103/2012, podmínky stanovené v Závazném stanovisku vydaném sCHKO Beskydy dne 9.8.2012 pod č.j. 1864/BE/2012, podmínky Rozhodnutí vydaného sCHKO Beskydy ze dne 19.7.2012 pod č.j.2730/BE/2012 a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Zadavatelem předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH: 1 116 tis. Kč.

Zakázka bude spolufinancována z veřejných zdrojů Ministerstva zemědělství ČR, v rámci dotačního programu „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, podprogram „Odstranění následků povodní roku 2010“ a z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 116 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO .a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky