Veřejná zakázka: Opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15967
Systémové číslo: P20V00002623
Evidenční číslo zadavatele: S6/2020/148
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2020
Nabídku podat do: 15.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
POLESÍ VIŠŇOVÁ :
• Technické řešení opravy 2 trubních propustků na lesní cestě „Ke šraňku“ (p.p.č. 589/25 a 607/1 k.ú.Stěžov) :
a) Oprava příčného trubního propustku na lesní cestě „Ke šraňku“:
- Hloubení rýhy v místě stávajícího trubního propustku, včetně hloubení rýh pro stavbu 2 čel, s uložením výkopku na dočasnou deponii, z níž bude část tohoto materiálu následně použita k zpětnému zásypu zrekonstruovaného propustku (zásyp se zhutněním).
- Vybourání stávajícího nevyhovujícího příčného trubního propustku (včetně jeho případného obetonování nebo podbetonování), s odklizením a uložením vybouraného materiálu na místo uložení (na vzdálenost do 3 m) a s naložením vybouraných trub na dopravní prostředek, včetně jejich následné vodorovné dopravy na místo nového uložení (cca 200 m).
- Osazení 3 železobetonových trub DN 600/2.500, na podkladní betonové lože z betonu C25/30 (tloušťky 200 mm), zřízené v připravené rýze, s následným obetonováním uložených trub betonem C25/30, provedeným po stranách do výšky 0,80 m.
- Vyzdění 2 čel trubního propustku z regulačního soklového kamene určeného pro vodní stavby (na základových pasech z betonu prostého C25/30), která budou doplněna o vtokové a výtokové koryto (tj. celkem 8 m2 dlažby z lomového kamene a betonu, s vyspárováním).
- Zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (3,024 m3), včetně zhutnění.
- Rozprostření a náležité urovnání přebytečné zeminy z hloubení rýh, v místě stavby, ve formě nezhutněných násypů.
- Úpravy vtokového a výtokového příkopu u příčného trubního propustku, v celkové délce 8 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z obnovy příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Prvotní vyspravení nejhůře postižených míst na vozovce, vyplněním hlubokých výtluků, nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Celoplošná úprava vyspraveného krytu vozovky bude provedena štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Doplnění krytu vyspravené vozovky, štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm, v tloušťce 90 mm po zhutnění.
b) Obnova trubního propustku na hospodářském nájezdu a na něj navazující přibližovací linii:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí a rozježděného povrchu přibližovací linie, způsobeného provozem. Takto odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Hloubení rýhy v přibližovací linii pro následné osazení trub obnovovaného propustku, včetně náležitého rozprostření a urovnání takto vzniklého výkopku v přilehlých lesních porostech.
- Osazení převezených železobetonových trub DN 400 do připravené rýhy (v celkové délce cca 5,50 m).
- Úpravy vtokového a výtokového příkopu u příčného trubního propustku, v celkové délce 8 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z obnovy příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Doplnění podkladních vrstev přibližovací linky, štěrkodrtí frakce 0-125 mm (nebo obdobné), v tloušťce 300 mm po zhutnění.
- Doplnění krytu na vyspravené části přibližovací linie, štěrkodrtí frakce 0-63 mm, v tloušťce 150 mm po zhutnění.

• Technické řešení opravy lesní cesty „Jírovská“ (p.p.č. 607/1 k.ú.Stěžov) :
a) Montáž mechanické závory, včetně usazení základu a přezkoušení její funkčnosti:
- Očištění stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků od zbytků původního betonového základu, včetně likvidace takto vzniklé suti.
- Převoz stávající závory (v délce 5 m) a jejích dvou podpůrných sloupků z lesní školky Buda (49.6910136N, 14.1500856E), na místo osazení - výjezd z lesní cesty „Jírovská“ (49.6708764N, 14.0747261E).
- Výkop jam pro osazení stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků, včetně dodání betonu do připravených základů.
- Osazení stojanu stávající závory a jejích dvou podpůrných sloupků do připravených základů a zabetonování. Součástí prací je ověření funkčnosti závory, tj. zajištění správného spojení břevna závory s mechanickým zámkem na podpůrném sloupku a rovněž snadného usazení břevna závory na podpůrný sloupek při jejím otevření.
- Obnova bezpečnostních nátěrů na všech součástech osazené závory.
b) Doplnění 3 ocelových svodnic, s nezbytnými přesuny hmot:
- Převoz 3 stávajících ocelových svodnic (každé v délce 5 m) z lesní školky Buda (49.6910136N, 14.1500856E), na místo osazení.
- Provedení rýh v tělese cesty a následné osazení 3 ocelových svodnic (každé v délce 5 m), kotvených do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.
- Zásyp osazených svodnic místním materiálem, včetně jeho náležitého zhutnění a rozprostření přebytků z výkopů v přilehlých lesních porostech.

• Technické řešení opravy lesní cesty „U svatého Ivana“ (p.p.č.401/1, k.ú.Háje u Příbramě ):
Montáž mechanické závory, včetně usazení základu a přezkoušení její funkčnosti:
- Očištění stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků od zbytků původního betonového základu, včetně likvidace takto vzniklé suti.
- Převoz stávající mechanické závory (v délce 5 m) a jejích dvou podpůrných sloupků z lesní školky Buda (49.6910136N, 14.1500856E), na místo osazení - výjezd z lesní cesty „U svatého Ivana“ (49.6734161N, 14.0623183E).
- Výkop jam pro osazení stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků, včetně dodání betonu do připravených základů.
- Osazení stojanu stávající závory a jejích dvou podpůrných sloupků do připravených základů a zabetonování. Součástí prací je ověření funkčnosti závory, tj. zajištění správného spojení břevna závory s mechanickým zámkem na podpůrném sloupku a rovněž snadného usazení břevna závory na podpůrný sloupek při jejím otevření.
- Obnova bezpečnostních nátěrů na všech součástech osazené závory.

• Technické řešení opravy lesní cesty „Pražská“ (p.p.č.714/1, k.ú. Višňová):
Montáž mechanické závory, včetně usazení základu a přezkoušení její funkčnosti:
- Očištění stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků od zbytků původního betonového základu, včetně likvidace takto vzniklé suti.
- Převoz stávající závory (v délce 5 m) a jejích dvou podpůrných sloupků z lesní školky Buda (49.6910136N, 14.1500856E), na místo osazení - výjezd z lesní cesty „Pražská“ (49.6711214N, 14.0721833E).
- Výkop jam pro osazení stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků, včetně dodání betonu do připravených základů.
- Osazení stojanu stávající závory a jejích dvou podpůrných sloupků do připravených základů a zabetonování. Součástí prací je ověření funkčnosti závory, tj. zajištění správného spojení břevna závory s mechanickým zámkem na podpůrném sloupku a rovněž snadného usazení břevna závory na podpůrný sloupek při jejím otevření.
- Obnova bezpečnostních nátěrů na všech součástech osazené závory.

• Technické řešení opravy lesní cesty „Celiny“ (p.p.č.607/1, k.ú. Višňová):
Montáž mechanické závory, včetně usazení základu a přezkoušení její funkčnosti:
- Očištění stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků od zbytků původního betonového základu, včetně likvidace takto vzniklé suti.
- Převoz stávající mechanické závory (v délce 8 m) a jejích dvou podpůrných sloupků z lesní školky Buda (49.6910136N, 14.1500856E), na místo osazení - výjezd z lesní cesty „Celiny“ (49.6544786N, 14.0775050E).
- Výkop jam pro osazení stojanu závory a jejích dvou podpůrných sloupků, včetně dodání betonu do připravených základů.
- Osazení stojanu stávající závory a jejích dvou podpůrných sloupků do připravených základů a zabetonování. Součástí prací je ověření funkčnosti závory, tj. zajištění správného spojení břevna závory s mechanickým zámkem na podpůrném sloupku a rovněž snadného usazení břevna závory na podpůrný sloupek při jejím otevření.
- Obnova bezpečnostních nátěrů na všech součástech osazené závory.

POLESÍ KOMORSKO :
• Technické řešení opravy lesní cesty „Hořická“ (p.p.č.1096/2, k.ú. Hluboš):
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic, lokálně i ze středu vozovky nebo z celé šíře lesní cesty. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z hospodářského nájezdu na konci úpravy (obratiště). Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Strojní hloubení nezapažené rýhy, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu bude provedeno v místě zřízení příčného trubního propustku č. 1. Přebytečný výkopek z této rýhy bude následně náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- Čištění systému podélného odvodnění, v celkové délce 410 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění vtokového a výtokového příkopu do lesního porostu, od příčného trubního propustku č. 1. (ve staničení 0,575 km), v celkové délce 10 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- V připravené příčné rýze, ve staničení 0,575 km, bude zřízeno lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm, na které bude uložena upravená korugovaná kanalizační trubka PP; DN 400 x 6000 mm; SN10 (potrubí X-Stream). Součástí prací bude i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (2,400 m3), včetně zhutnění. Vzniklý přebytek pak bude náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- Prvotní vyspravení nejhůře postiženého místa (úseku) na vozovce, vyplněním hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 63-125 nebo frakcí obdobnou, včetně jeho zhutnění.
- Následné vyspravení dalších nejhůře postižených míst (úseků) na vozovce a na hospodářském nájezdu č. 1. (obratišti), vyplněním hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Celoplošná úprava vyspraveného a stávajícího poškozeného krytu vozovky a vyspraveného hospodářského nájezdu, bude provedená štěrkodrtí frakce do 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Objednatel upozorňuje, že rozpočtem stanovená množství kameniva jsou závazná a jedná se o minimální množství, které je nutné při realizaci oprav dodržet a doložit dodacími listy z lomu.
- Provedení rýhy v tělese cesty a následné osazení ocelové svodnice, šířky 120 mm (v délce 4 m), kotvené do konstrukce vozovky pomocí betonového lože a následné zřízení přídlažby pro zvýšení záchytné kapacity svodnice, provedené z lomového kamene tloušťky do 250 mm (regulační kámen pro vodní stavby), kladeného do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou (celková plocha 4,00 m2).

• Technické řešení opravy lesní cesty „Knížecí
“ (p.p.č. 670, 671/1, 1112/1 a 1112/2 v k.ú. Hluboš a p.p.č. 268/2 a 271/2 v k.ú. Pičín) :
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic 5 úseků lesní cesty navržených k opravě. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z rozjezdu z lesní cesty na úseku č. IV. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z 2 vybraných hospodářských nájezdů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění průlehu (příkopu) na začátku úseku č. V., příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m, v délce 6 m, včetně zhutnění povrchu průlehu a čištění výtokového příkopu od tohoto průlehu do lesního porostu, v délce 7 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Prvotní vyspravení nejhůře postižených míst na 5 opravovaných úsecích vozovky, na 3 hospodářských nájezdech a na rozjezdu z lesní cesty, vyplněním hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm, včetně jeho zhutnění.
- Celoplošná úprava stávajícího poškozeného krytu vozovky, provedená štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, na 5 vybraných úsecích lesní cesty a na 3 hospodářských nájezdech, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Objednatel upozorňuje, že rozpočtem stanovená množství kameniva jsou závazná a jedná se o minimální množství, které je nutné při realizaci oprav dodržet a doložit dodacími listy z lomu.
- Provedení rýh v tělese cesty a následné osazení 12 ocelových svodnic, šířky 120 mm (v celkové délce 49 m), kotvených do konstrukce vozovky pomocí betonového lože, včetně zásypu svodnic se zhutněním.

• Technické řešení opravy lesní cesty „Trojácká“ (p.p.č.1495, k.ú. Pičín):
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic a z celé šíře vozovky na vybraném úseku této cesty. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z rozjezdu na začátku úpravy a z přilehlé skládky dřeva. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu bude provedeno v místech zřízení příčných trubních propustků č. 1. až 3. s tím, že přebytečný výkopek z této rýhy bude následně náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- Čištění systému podélného odvodnění, v celkové délce 900 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění výtokových příkopů od příčných TP č. 1. až 3. do lesních porostů, v celkové délce 19 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- V připravených příčných rýhách budou zřízeny lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm, na které budou uloženy upravené korugované kanalizační trubky PP; DN 400 x 6000 mm; SN10 (potrubí X-Stream). Součástí prací bude i zpětný zásyp rýh materiálem z výkopků (7,200 m3), včetně zhutnění. Vzniklý přebytek pak bude náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- Celoplošné vyspravení hlubokých výtluků a vyjetých kolejí na rozjezdu na začátku úpravy a na přilehlých skládkách dřeva, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, formou vyrovnání povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm. Následně bude tento rozjezd s přilehlými skládkami dřeva doplněn štěrkodrtí, frakce 0-32 mm, formou úpravy jeho stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Prvotní vyspravení nejhůře postižených míst na opravovaných úsecích lesní cesty, vyplněním hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, včetně jeho zhutnění, po němž bude následovat doplnění krytu vozovky (především vyjetých kolejí, případně i celé vozovky), která bude provedeno štěrkodrtí frakce 0-63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Objednatel upozorňuje, že rozpočtem stanovená množství kameniva jsou závazná a jedná se o minimální množství, které je nutné při realizaci oprav dodržet a doložit dodacími listy z lomu.

• Technické řešení opravy lesní cesty „ K dubu“ (p.p.č.1402, k.ú. Pičín):
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezu zasahujícího do konstrukce obratiště na konci úpravy, s jeho uložením v místě stavby a s následným vyplněním jámy po trhání pařezu místním materiálem, včetně jeho náležitého zhutnění.
- Lokální odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic (celkem na 20 místech). Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obratiště na konci úpravy a z přilehlé skládky dřeva. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění průlehu (příkopu) přes HN vpravo a pročištění příkopu na výtoku z průlehu do lesního porostu, v délce 6 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopu budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Celoplošné vyspravení výtluků, nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se na obratišti na konci úpravy a na přilehlých skládkách dřeva, štěrkodrtí frakce 0-63 mm, formou úpravy jejich stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Objednatel upozorňuje, že rozpočtem stanovená množství kameniva jsou závazná a jedná se o minimální množství, které je nutné při realizaci oprav dodržet a doložit dodacími listy z lomu.

• Technické řešení opravy lesní cesty „ K jedlině“ (p.p.č.430/1, k.ú. Hluboš):
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic a ze středu vozovky. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění 2 stávajících příčných trubních propustků D do 500 mm (v celkové délce 10 m), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu přes 75 % DN.
- Čištění systému podélného odvodnění, v celkové délce 330 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění vtokového příkopu do příčného TP č. 2. a dále výtokových příkopů z obou příčných TP, v celkové délce 31 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Prvotní vyspravení nejhůře postižených míst na vozovce, vyplněním hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Celoplošná úprava vyspraveného krytu vozovky bude provedena štěrkodrtí frakce 0-63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Objednatel upozorňuje, že rozpočtem stanovená množství kameniva jsou závazná a jedná se o minimální množství, které je nutné při realizaci oprav dodržet a doložit dodacími listy z lomu.
c) Celková oprava stávajícího příčného trubního propustku č. 2., ve staničení 0,250 km, proběhne v případě jeho úplného poškození a bude složena z těchto stavebních prací a činností:
- Strojního hloubení nezapažené rýhy, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu.
- V připravené příčné rýze bude zřízeno lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm, na které bude uložena upravená korugovaná kanalizační trubka PP; DN 400 x 6000 mm; SN10 (potrubí X-Stream).
- Součástí prací bude i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (2,400 m3), včetně zhutnění. Vzniklý přebytek pak bude náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.

• Technické řešení opravy lesní cesty „ K prasečáku“ (p.p.č.1110/2, k.ú. Hluboš):
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, z hospodářského nájezdu a z části rozjezdu na konci úpravy. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku č. 2., D do 500 mm (v délce 5 m), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Čištění systému podélného odvodnění a na něj navazujícího krátkého odtokového příkopu, v celkové délce 501 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění vtokového příkopu do příčného TP č. 2. a dále výtokových příkopů z příčných TP č. 1. a 2., v celkové délce 22 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyspravení hluboké vyježděné prohlubně v hospodářském nájezdu číslo 1., kamenivem hrubým drceným frakce 32-63 (v průměrné tloušťce 300 mm). Následně bude tento nájezd doplněn štěrkodrtí, frakce 0-63 mm, formou úpravy jeho stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Doplnění konstrukce hospodářského přejezdu číslo 1., štěrkodrtí frakce 0-63 mm, formou úpravy jeho stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Prvotní vyspravení nejhůře postižených míst na vozovce, ve staničení 0,000 až 0,120 km, vyplněním hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Celoplošná úprava vyspraveného krytu vozovky, na úseku 0,000 až 0,120 km, bude provedena štěrkodrtí frakce 0-63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Celoplošná úprava stávajícího poškozeného krytu vozovky, na úseku 0,260 až 0,395 km a na rozjezdu na konci úpravy, bude provedena štěrkodrtí frakce 0-32 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2, kdy dojde k vyrovnání nerovností povrchu v proměnlivé tloušťce od 0 do 180 mm.
- Objednatel upozorňuje, že rozpočtem stanovená množství kameniva jsou závazná a jedná se o minimální množství, které je nutné při realizaci oprav dodržet a doložit dodacími listy z lomu.
- Osazení ocelové svodnice, šířky 120 mm (v délce 5 m), kotvené do konstrukce vozovky pomocí betonového lože a následné zřízení přídlažby z lomového kamene tloušťky do 250 mm (regulační kámen pro vodní stavby), kladeného do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou (plocha 5,00 m2), pro zvýšení záchytné kapacity svodnice.
c) Doplnění příčného a podélného trubního propustku složené z těchto stavebních prací:
- Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu bude provedeno v místě zřízení příčného trubního propustku č. 1., v místě stavby podélného trubního propustku č. 1. a přejezdného kamenného žlabu. Přebytečný výkopek z těchto rýh bude následně náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- V připravené příčné rýze, ve staničení 0,024 km, bude zřízeno lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm, na které bude uložena upravená korugovaná kanalizační trubka PP; DN 400 x 6000 mm; SN10 (potrubí X-Stream). Součástí prací bude i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (2,400 m3), včetně zhutnění. Vzniklý přebytek pak bude náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- V připravené podélné rýze, ve staničení 0,090 km, bude zřízeno lože z podkladního betonu třídy C 16/20, tloušťky 200 mm, na které budou uloženy 2 korugované kanalizační trubky PP; DN 400 x 6000 mm; SN10 (potrubí X-Stream). Součástí prací bude i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (5,760 m3), včetně zhutnění. Vzniklý přebytek pak bude náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.


Místo plnění: Polesí Komorsko a Višňová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 526 157 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy