Veřejná zakázka: VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15972
Systémové číslo: P20V00002628
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/117
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.12.2020
Nabídku podat do: 22.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Stavba bude spočívat ve zkapacitnění (rozšíření koryta toku) a stabilizaci koryta kamennou rovnaninou nebo patkou z lomového kamene, resp. opěrnými zdmi. Podélný spád toku bude stabilizován pasy z lomového kamene. Součástí stavby je rekonstrukce nekapacitních mostků a lávky, dále provedení přeložek vodovodu a plynárenského zařízení, nutných pro realizaci stavby. V rámci stavebního objektu SO 06 – Zásyp nátrže budou provedeny terénní úpravy – zásypy v prostoru nátrže pravého břehu ř. km 6,0 v blízkosti silnice III. třídy č. 4679. Jako materiál pro zásyp bude využita přebytečná zemina stavby. Tento stavební objekt je řešen v související dokumentaci pro územní souhlas.

Projektová dokumentace stavby-zakázky je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 – Úprava koryta toku v km 2,860 – 4,150 – investor Lesy ČR, s. p.
SO 03 – přeložky sítí technické infrastruktury – investor Lesy ČR, s. p.
SO 04 – Mostky, lávka – investor Obec Nové Sedlice – samostatná smlouva se zhotovitelem stavby
SO 06 Zásyp nátrže – investor Lesy ČR, s. p.

Poznámka:
SO 02 – Kácení, mýcení – tento stavební objekt zmiňovaný v projektové dokumentaci není předmětem tohoto zadávacího řízení, kácení břehového porostu pro tuto stavbu již bylo provedeno v předstihu samostatnou zakázkou
SO 05 – Úprava LB koryta podél komunikace III/01125 – investor SSMSK, p. o. - tento stavební objekt zmiňovaný v projektové dokumentaci není předmětem tohoto zadávacího řízení, bude realizován samostatnou zakázkou v jiném termínu

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Místo plnění: IDVT 10214986, k. ú. Nové Sedlice, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 645 439 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy