Veřejná zakázka: BP Divišovský potok a Líšenský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006589
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1748
Systémové číslo: P15V00001747
Evidenční číslo zadavatele: 954/2012/027
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.11.2012
Nabídku podat do: 29.11.2012 09:30
Otevírání obálek: 29.11.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Divišovský potok a Líšenský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem smlouvy o dílo je provedení údržby břehového porostu (probírky, odstranění popadaných dřevin apod.) Divišovského a Líšenského potoka. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr. Nevyužitelný odpad a křoviny budou na místě spáleny. Akce bude provedena v termínu do 31.12.2012.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Dřevní hmota vytěžená na Divišovském potoce bude protokolárně předána vlastníkovi pozemku - městysu Divišov. Dřevní hmota z Líšenského potoka náleží vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude proto zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Na akci bylo vydáno souhlasná stanoviska MěÚ Benešov č.j. MUBN/54524/2012/OOPLH ze dne 31.8.2012 a MUBN/62530/2012/OOLPH ze dne 9.10.2012

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 015 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Tyršova 1902, 256 01 Benešov - ST OP Vltavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky