Veřejná zakázka: SOP Libinský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006609
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1762
Systémové číslo: P15V00001761
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.11.2012
Nabídku podat do: 13.12.2012 10:00
Otevírání obálek: 13.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOP Libinský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování studie odtokových poměrů doplněná o studii proveditelnosti stavby v povodí Libinského potoka od km 0,0 do km 4,6, tj. od soutoku s Mladoňovským potokem po pramen.
Libinský potok je v km 0,0-0,9 souvisle upraven zdmi a dlažbami z lomového kamene, zbylý úsek vodního toku v intravilánu a extravilánu je neupravený, v přírodním stavu. Při zvýšených průtocích zde dochází k vybřežení vody na sousední pozemky v intravilánu obce, vzniku eroze dna i břehů, kdy jsou vzniklé splaveniny následně ukládány v upravené části.
Posouzení průtočné kapacity bude vycházet z údajů ČHMÚ, kdy pro požadované Q20(50) bude na základě hydrotechnických výpočtů stanoven odpovídající průtočný profil. Tento profil pak bude srovnáván s jednotlivými kritickými profily tak, aby byla dostatečně posouzena nutnost dalších úprav koryta toku a návrh technického řešení dalších objektů v povodí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 360 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky