Veřejná zakázka: Mazák a Klauz Panský

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006655
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1769
Systémové číslo: P15V00001768
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/168
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.11.2012
Nabídku podat do: 04.12.2012 10:00
Otevírání obálek: 04.12.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mazák a Klauz Panský
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Klaus Panský PŠ 1,960 – 2,100
Jedná se o sdruženou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, jejímž cílem je odstranit povodňové škody z května 2010, při kterých došlo v korytě vodního toku Panský potok vlivem vodní eroze a pohybu kamenitých splavenin k poškození dlážděného přelivu. Současně budou odstraněny z retenčního prostoru štěrkové a zemité splaveniny. Odstranění povodňových škod v řešených úsecích bude spočívat v opravě přelivu hráze a uvolnění retenčního prostoru od splavenin.
Stavba je rozdělena na 1 stavební objekty: SO- údržba
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Klaus Panský PŠ 1,960 – 2,100“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí a dle podmínek stanovených ve sdělení rozhodnutí – povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů, vydané Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy č.j. 4427/Be/2012, Sp.zn. S/02789/BE/2012 ze dne 16.10. 2012. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Na stavbu byl Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí vydán souhlas s provedením udržovacích prací Sp.zn. MUFO-S 532/2012 ze dne 13.3. 2012.
Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 761 tis. Kč.
Zakázka bude spolufinancována z veřejných zdrojů Ministerstva zemědělství ČR, „Odstranění následků povodní roku 2010“, podprogram 229 117 v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, podprogram „Odstranění následků povodní roku 2010“ a z vlastních zdrojů zadavatele.

2.Mazák km 0,200 – 0,250 a oprava přehrážek
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, jejímž cílem je odstranit povodňové škody z května 2010, při kterých došlo v korytě vodního toku potoka Mazák vlivem vodní eroze ke vzniku poklesu dna v místě brodu. Současně budou opraveny stávající přehrážky. Při opravě přehrážek bude zachován původní tvar i provedení přehrážek z pohledu konstrukce. Přehrážka v ř.km 0,687 má poškozený vývar a navazující úsek toku pod vývarem. Přehrážka v ř.km 1,760 vyžaduje doplnění zdiva a dna vývaru (dopadiště). U přehrážky v km 2,193 povodeň způsobila pokles dna pod spodním předprahem a rozvalení zpevnění dna i břehů.
Odstranění povodňových škod v řešených úsecích bude spočívat v obnovení sjízdnosti brodu navrácením nivelety toku na úroveň, jakou měla před povodní o objekt podélné stabilizace podélného profilu toku. Balvanitý skluz bude vysoký 1,2m umístěný pod brodem. Brod bude obnoven zpevněním dna toku a navazujících břehů rovnaninou z lomového kamene. Při opravě přehrážek bude zachován původní tvar i provedení přehrážek z pohledu konstrukce. U přehrážky v ř.km 0,687 bude doplněn záhozje a dna zajištění břehových a dnových nátrží záhozem a záhozovou patkou z lomového kamene, přehrážky v ř.km 1,760 doplněno zdivo a dno vývaru záhozem, přehrážky v ř.km 2,193 bude obnoven zához z lomového kamene.
Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty:
SO-01 Obnovení brodu křížení toku lesní cestou
SO-02 Oprava poškozených přehrážek
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby stavební povolení a provedení stavby s názvem „Mazák km 0,200 – 0,250“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí a dle podmínek stanovených ve sdělení rozhodnutí – povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů, vydané Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy č.j. 4100/Be/2012, Sp.zn. S/02790/BE/2012 ze dne 3.10. 2012. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Na stavbu bylo Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí vydán souhlase s provedením udržovacích prací Sp.zn. MUFO-S 534/2012 ze dne 13.3. 2012.
Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
SO 01 611 tis. Kč; SO 02 408 tis. Kč; celkem 1 019 tis. Kč.
Zakázka bude spolufinancována z veřejných zdrojů Ministerstva zemědělství ČR, „Odstranění následků povodní roku 2010“, podprogram 229 117 v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, podprogram „Odstranění následků povodní roku 2010“ a z vlastních zdrojů zadavatele.Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 780 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky