Veřejná zakázka: Starý potok-PP Merklínky-SO01-DM 922762 – SO02-DM 922758; Semošický potok, ř.km 3,300 – 3,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006845
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1788
Systémové číslo: P15V00001787
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/331
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.11.2012
Nabídku podat do: 06.12.2012 09:30
Otevírání obálek: 06.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Starý potok-PP Merklínky-SO01-DM 922762 – SO02-DM 922758; Semošický potok, ř.km 3,300 – 3,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Starý potok-PP Merklínky-SO01-DM 922762 – SO02-DM 922758“ se nachází v intravilánu obce Němčice u Kdyně a následně i nad obcí, kde jsou naše 2 dlouhodobé majetky, převzaté od ZVHS. Jedná se o SO 01, který je přímo v intravilánu obce Němčice v délce 0,496 km, kde je nutno provést odstranění sedimentu z koryta toku, opravu kamenného zdiva stupňů a návazné betonové konstrukce s jejím očištěním, opravu uvolněné dlažby a přespárování. Sediment bude odvážen na určenou skládku – pozemek obce. SO 02 je nad intravilánem obce v délce 0,390 km a zde se jedná o odstranění sedimentu, ruderálního porostu a náletových křovin ze stávajícího zpevněného profilu. Část použitelného sedimentu bude uložena do nátrží ve svahu koryta toku.
V úseku SO 02 bude provedeno odkácení 17 ks stromů listnatých – olší s O do 300 mm, které jsou na pozemku ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. Z tohoto pozemku je zhotovitel povinen dřevní hmotu hroubí odkoupit . Součástí nabídky bude cena dříví za m3 – surových kmenů v celých délkách, za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena je stanovena pro měkké listnaté – 450,- Kč, cena je uvedeny za m3 bez DPH.
Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu uvedenou v nabídce nebo za cenu minimální, uvedenou v zadávací dokumentaci, pokud cena nabídková bude nižší jak stanovená minimální. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
Údržbové práce byly odsouhlaseny příslušným vodoprávním úřadem MÚ Domažlice – OŽP.

Údržba na druhém toku „Semošický potok, ř.km 3,300 – 3,500“ obsahuje pomístné pročištění stávajícího průtočného profilu koryta toku „Semošického potoka“ v délce 200 m s odstraněním splavenin a křovinného náletu z průtočného profilu. Odtěžené splaveniny budou použity k zaplnění nátrží v prostoru levého břehu. Jedná se o „Semošický potok“, ČHP 1-10-02-040, IDVT 102 51 039, v intravilánu obce Podražnice, okres Domažlice.
Údržbové práce byly odsouhlaseny příslušným vodoprávním úřadem MÚ Horšovský Týn – OŽP.

Další informace k zakázce: V.Heclerová – správce toků – 724 523 260

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 353 155 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky