Veřejná zakázka: Matulákův potok – přehrážka v km 0,178

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00006916
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1794
Systémové číslo: P15V00001793
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/174
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.11.2012
Nabídku podat do: 10.12.2012 11:00
Otevírání obálek: 10.12.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Matulákův potok – přehrážka v km 0,178
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem zakázky jsou udržovací práce odstraněním povodňové škody na přehrážce v ř. km 0,178 H=2,3m a stupni v ř.km 0,150, které byly poškozeny vlivem zvýšeného chodu splavenin hrubých štěrků. Došlo k poškození tělesa přehrážky z kamenného zdiva, jeho dopadiště a patky dlažeb dopadiště. U stupně v ř.km 0,150 bude doplněn kamenný zához ve vývaru a opraveno spárování tělesa stupně.
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, DPS - ZPD s názvem „Matulákův potok – přehrážka v km 0,178“ vypracované firmou Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s., Nádražní 2811, Frýdek-Místek, dle podmínek stanovených v Rozhodnutí – povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů vydaném KÚ MSK , Odboru ŽP a Z, Ostrava pod č. j. ŽPZ/26610/2012/MaD03537/BE/2011 ze dne 22. 7. 2011.
Stavba byla povolena sdělením k ohlášení udržovacích prací „VT Matulákův potok úsek km 0,050 – 0,178, úsek km 0,347 – 0,470 – povodňové škody 05/2010, vydaným Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem ochrany ŽP, MaI ze dne 24.3. 2011, č.j. MUFO -S 1096/2011. Dále budou dodrženy podmínky, stanovené v rozhodnutí KÚ MSK, odboru ŽPaZ ze dne 17.9. 2012 pod Sp.zn. ŽPZ/26610/2012/MaD 246.2 A10 ve věci výjimky ochrany ZCHDŽ raka říčního a vranky pruhoploutvé, rozhodnutí Městského úřadu , odboru ŽP M a I ze dne 29.6. 2011 sp.zn. MUFO-S 2617/2010 o souhlasu se zázahem do VKP Vt Čeladenky s jejími přítoky a ve vyjádřeních všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Zadavatelem předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH: 302 tis. Kč.
Stavba bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 302 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky