Veřejná zakázka: Hrabyňka km 0,559 – 0,750

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007099
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1805
Systémové číslo: P15V00001804
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/177
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 349587
Počátek běhu lhůt: 07.12.2012
Nabídku podat do: 03.01.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.01.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hrabyňka km 0,559 – 0,750
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků, jejímž cílem je oprava poškozeného opevnění koryta vodního toku Hrabyňka v intravilánu obce Háj ve Slezsku. Opevnění opěrnými zdmi je ve velmi špatném technickém stavu. Opevnění je porušené, podemleté, zdi jsou poškozeny nátržemi, dochází k celkové destrukci stěn, vyplavování zeminy a hrozí jejich zborcení. V rámci stavby bude provedena oprava stávajícího podélného opevnění opěrnými zdmi, kamennou rovnaninou, příčného opevnění stabilizačními prahy ve dně koryta toku.
Celá stavba je umístěna v intravilánu obce se ztíženými přístupy mezi soukromou zástavbou a oplocenými zahradami.
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby s názvem „Hrabyňka km 0,559 – 0,750 aktualizace“ vypracované firmou Pöyry Environment a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, pobočka Ostrava, Varenská 49, 701 00 Ostrava.
Stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášené stavby, vydaným Magistrátem města Opavy, odborem životního prostředí, č.j. MMOP 93948/2012 ze dne 25.9.2012 a sdělením Magistrátu města Opavy, OŽP, č.j. MMOP 118499/2012 ze dne 29.11.2012. Dále budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, jímž se uděluje souhlas k zásahu do VKP vodního toku Hrabyňka, vydaného Magistrátem města Opavy, OŽP, č.j. MMOP 124238/2011 / ZIPR-LeT ze dne 7.12.2011 a rozhodnutí a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 989 562 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky