Veřejná zakázka: BP Šternberský potok 0,000-0,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007177
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1809
Systémové číslo: P15V00001808
Evidenční číslo zadavatele: 954/2012/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.12.2012
Nabídku podat do: 08.01.2013 09:30
Otevírání obálek: 08.01.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Šternberský potok 0,000-0,800
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy o dílo je provedení údržby břehového porostu (probírky, odstranění popadaných dřevin apod.) Šternberského potoka. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr. Nevyužitelný odpad a křoviny budou na místě spáleny, seštěpkovány. Akce bude provedena v termínu do 31.3.2013.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Dřevní hmota z Šternberského potoka náleží vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude proto zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla projednána a ohlášena na příslušný úřad MěÚ Slaný

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 823 154 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky