Veřejná zakázka: Mušlov II. (km 7,545 – 9,900)-vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007529
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1894
Systémové číslo: P15V00001893
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/193
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241158
Počátek běhu lhůt: 18.12.2012
Nabídku podat do: 17.12.2012 09:00
Otevírání obálek: 17.12.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov II. (km 7,545 – 9,900)-vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vícepráce dle dodatku č.1 k SOD:
- změna konstrukce PB opěrné zdi v km 8,6445-8,6645 a 8,6805-8,7000 zdivo z lomového kamene nahrazeno kamenobloky z důvodu urychlení výstavby v návaznosti na základové poměry rodinných domů;
- z důvodu nevyhovujících poměrů základové spáry bylo navrženo projektantem k jejich zlepšení zřízení polštáře v tl. 0,15 m ze zhutněného kameniva, frakce 16-63 mm pod základovými pásy v celé délce nových konstrukcí, v požadavcích investora ke zpracování PD nebylo provedení geologického průzkumu;
- navýšení opěrných zdí z důvodu výškového navázání zdi na nově rekonstruovanou místní komunikaci, jejíž výškový průběh nebyl v době zpracování projektu znám: v úseku na PB km 8,168-8,207 navýšení zdi o 0,15 m (včetně 2,0 m přechodových úseků), na PB v úseku km 8,3125-8,419 navýšení o 0,35 m (včetně 2,0 m přechodových úseků), na PB v úseku km 8,698-8,730 navýšení o 0,15 m (včetně 2,0 m přechodových úseků); na PB v úseku km 8,830-8,855 zabezpečení krajnice betonovým blokem.;
- demontáž a zpětná montáž zábradlí v km 8,6705-8,680, bourání zdiva na PB v km 8,995-8,9685, potřebné práce nebyly zahrnuty do původního výkazu výměr;
- vzhledem ke změně řešení uložení přebytečného výkopku z důvodu nesouhlasu obce s uložením na skládku Vysoká, nebude fakturován poplatek za uložení na skládku u 5 753,6 t, na místo toho na návrh zhotovitel se navyšuje dopravní vzdálenost o 2 km s tím, že zhotovitel využije přebytečný materiál k terénním úpravám v rámci jím realizovaných staveb v okolí;
- kácení 12 ks stromů z důvodů bezpečnosti práce, stromy lokalizovány na hraně stavební jámy, nebezpečí vývratu, nebyly zahrnuty do původního výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 433 431 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry ve Frýdku Místku

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky