Veřejná zakázka: Dražůvka v km 4,0-5,7

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000166
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2291
Systémové číslo: P15V00002290
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 352291
Počátek běhu lhůt: 13.02.2013
Nabídku podat do: 05.03.2013 11:00
Otevírání obálek: 05.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dražůvka v km 4,0-5,7
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší opravu a rekonstrukci koryta vodního toku Dražůvky v iuntravilánu obce Břevenec, které bylo v řešeném úseku poškozeno povodňovými průtoky zejména po přívalových deštích. Během těchto zvýšených průtoků došlo k rozplavení zděných a dřevěných stupňů a prahů, zahloubení nivelety dna koryta toku a odhalení základových částí břehového opevnění, které je v daném úseku tvořeno zdmi a dlažbami z lomového kamene. Následkem těchto jevů dochází k poškozování zdí a dlažeb, jejich sedání a rozplavování.
Cílem stavby je obnova průtočné kapacity koryta vodního toku na návrhový průtok Q50 a oprava stávajících objektů hrazení bystřin s rekonstrukcí příčných objektů k zajištění nivelety dna koryta toku.
Celkem bude odstraněno v řešeném úseku cca 200 m3 nánosů, opraveno podélné opevnění tvořené zdmi a dlažbami z lomového kamene v délce 1558m, obnoveno 7 ks zděných kamenných stupňů o výšce 0,4-0,9m, 3 ks dřevěných stupňů o výšce 0,4-0,6m a 32 dřevěných prahů o výšce 0,2-0,3m.
Stavba je rozdělena podle charakteru navrhovaných opatření na dva samostatné stavební objekty:
- SO 01 – Dražůvka v km 4,0 – 5,7 – oprava
Jedná se o odstranění sedimentů a dřevin z průtočného profilu koryta toku, očištění stávajících opěrných zdí a dlažeb z LK od vegetace, vysekání a očištění narušených spár, přespárování, oprava zdiva a dlažeb z LK, obnova kamenných pasů z LK.
- SO 02 – Dražůvka v km 4,0 – 5,7 - investice
Jedná se o obnovení a doplnění příčných dřevěných prahů a stupňů hydraulické výšky 300 – 600 mm, výhony z lomového kamene usměrňující proudnici v toku.


Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Dražůvka v km 4,0-5,7“ vypracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Hanou Maršíkovou, dokumentaci osvědčil Ing. Oldřich Knápek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1201267 a podmínek stanovených v souhlasu s ohlášením udržovacích prací a obnovy vodního díla, který byl vydán Městským úřadem Uničov, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MUUV 10303/2012 ŽP ze dne 17.10.2012, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 469 413 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky