Veřejná zakázka: Medůvka km 0,763-0,822 a 0,910-1,311

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000238
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2298
Systémové číslo: P15V00002297
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353908
Počátek běhu lhůt: 02.02.2013
Nabídku podat do: 19.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.02.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Medůvka km 0,763-0,822 a 0,910-1,311
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je liniového charakteru o celkové délce 460 m, jedná se o dva ucelené úseky toku od km 0,763 po 0,822 a 0,910 až 1,311. V 80. letech minulého století byl potok investičně upraven. Byly vybudovány příčné srubové stupně pro stabilizaci dna včetně opevnění koryta v exponovaných místech kamennými rovnaninami. Vlivem velkých vod v minulých obdobích došlo k poškození stávajícího břehového opevnění a k vytvoření břehových nátrží. Dřevěné srubové stupně dnes již dožívají a neplní svoji funkci stabilizačních prvků. Projekt řeší stabilizaci podélného profilu provedením nových dřevěných srubových stupňů, které budou představeny před dožívající původní objekty (tj. objekty budou zcela nové), dále výstavbou nových dřevěných prahů a rekonstrukcí stávajících poškozených prahů. Pro stabilitu příčného profilu budou provedeny nové kamenné rovnaniny. Realizací srubových stupňů, dřevěných prahů a kamenných rovnanin dojde k zamezení poklesu dna a tvorby dalších břehových nátrží. Realizací akce dojde také k obnově funkce vodního díla - hrazení toku, což bude mít mimo zmiňované protipovodňové ochrany také pozitivní vliv na zajištění paty svahu pravého břehu toku, kde se nachází jediná přístupová komunikace k výše položeným nemovitostem.

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty:

SO 01 km 0,763 po 0,822
SO 02 km 0,910 až 1,311
SO 03 MGZS příjezdy


Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „HB Medůvka km 0,763 – 0,822 a 0,910 – 1,311“ vypracované Ing. Pavlem Skalickým, Karafiátova 1312, 757 01 Valašské Meziříčí ČKAIT – 1300226 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty – zejména Sdělením k ohlášení udržovacích prací, které bylo vydáno Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MěÚVM 33394/2012 ze dne 17.9.2012, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a touto smlouvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 011 284 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion,s.r.o.,Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky