Veřejná zakázka: Hornopasecký p. km 0,000-4,300 (PRV)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000239
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2299
Systémové číslo: P15V00002298
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 355978
Počátek běhu lhůt: 13.02.2013
Nabídku podat do: 05.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.03.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hornopasecký p. km 0,000-4,300 (PRV)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Koryto Hornopaseckého potoka bylo v řešených úsecích poškozeno povodňovým průtokem
v květnu 2010 (17.5.2010). Došlo k destrukci příčných stabilizačních objektů s následným
zahloubením koryta a k částečnému poškození či destrukci podélného opevnění. Současný stav koryta toku nadále ohrožuje stabilitu okolních nemovitostí, pobřežní pozemky a infrastrukturu města. Účelem stavby je úprava toku. Navržené opravné práce respektují stávající trasu koryta a umístění břehů, obnovují břehové opevnění koryta v původních polohách a v erozí poškozených částech. Liniová břehová opatření nejsou souvislá, navazují na úseky zachovalého stabilního původního opevnění.
Obnovení a zajištění stability dna příčnými dnovými a spádovými objekty respektuje původní
stav, zachovalé stabilní původní výškové objekty. Počet, poloha a konstrukční řešení příčných objektů vytváří základní stabilizační kostru dna, umožňující dotváření a modelaci nivelety dna. Opevnění břehů bude v částech trasy realizováno kamennou rovnaninou. Stávající zděné stupně budou upraveny - snížena hydrotechnická výška, upraven vývar a opravena konstrukce stupňů.
Koncepce navržených opatření:
- obnovení základních parametrů koryta vodoteče v původní trase koryta,
- obnovení stabilizace nivelety dna obnovením a vložením příčných objektů - dnových
a spádových. Tyto objekty tvoří základní stabilizační prvky obnovené nivelety dna.
Polohově jsou objekty navrženy převážně do míst poškozených erozí, příp. s poškozeným
podélným opevněním, výškově do podélného spádu 1 - 1,7 %. Úseky mezi těmito objekty budou doplňovány dle materiálových možností stavby vždy postupně směrem od objektu, tzn. dílčí středová část úseku v první fázi po stavbě bude tvořit tůně s vodní hladinou.
Dnové objekty – stabilizační balvanité pasy, železobetonová stabilizační žebra.
Spádové objekty - balvanité skluzy h.v. 0,6 a 0,8m se stabilizační tůní a bez stabilizační tůně,
balvanité prahy vytvářející převýšení 0,5m a objekty se stabilizačním železobetonovým žebrem
vytvářející převýšení 1,4m.
Navržené objekty netvoří ostrou přelivnou fixní hranu ve dně, přelivná hrana je členitá a pružná.
V úsecích s břehovou erozí a s poškozeným podélným opevněním je navrženo podélné opevnění
břehů ve formě rovnaniny z lomového kamene.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 1: ř.km 0,554 - 0,769, dl. 215m
SO 2: ř.km 2,915 - 3,050, dl. 135m
SO 3: ř.km 3,130 - 3,307, dl. 177m


Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hornopasecký potok km 0,000 – 4,300“ vypracované firmou MARESA s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť ČKAIT – 0600489 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty – zejména Sdělením k ohlášení udržovacích prací, které bylo vydáno Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, Odborem životního prostředí, pod č. j.: Mě/OŽP/41697/2011/VH/Do-231/1 ze dne 10.10.2011, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a touto smlouvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 756 313 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky