Veřejná zakázka: Sladský potok (PRV)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000267
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2311
Systémové číslo: P15V00002310
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 351427
Počátek běhu lhůt: 14.02.2013
Nabídku podat do: 05.03.2013 13:00
Otevírání obálek: 05.03.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sladský potok (PRV)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržené opravné práce respektují stávající trasu koryta a umístění břehů, zajišťují stabilitu
břehů v erozí poškozených částech. Liniová břehová opatření nejsou souvislá.
Obnovení a zajištění stability dna příčnými dnovými a spádovými objekty respektuje původní
stav. Počet, poloha a konstrukční řešení příčných objektů vytváří základní stabilizační kostru dna,
umožňující dotváření a modelaci nivelety dna.
Podélné opevnění břehů bude v části trasy poškozené erozí realizováno kamennou rovnaninou.
Koncepce navržených opatření
- Obnovení základních parametrů koryta vodoteče v původní trase koryta.
- Zajištění stability nivelety dna vložením příčných objektů - dnových a spádových. Tyto objekty
tvoří základní stabilizační prvky obnovené nivelety dna.
- Polohově jsou objekty navrženy převážně do míst poškozených erozí,výškově do podélného
spádu 2 - 3 %.
- Úseky mezi těmito objekty budou doplňovány dle materiálových možnosti stavby vždy postupně
směrem od objektu, tzn. dílčí středová část úseku v první fázi po stavbě bude tvořit tůně s vodní
hladinou.
- Dnové objekty – stabilizační balvanité pasy
- Spádové objekty - balvanité prahy vytvářející převýšení 0,5m Pod těmito objekty je
do vzdálenosti 6 m navržen dnový objekt pro fixaci a stabilizaci budoucí vytvořené tůně.
- Navržené objekty netvoří ostrou přelivnou fixní hranu ve dně, přelivná hrana je členitá a pružná
- V úsecích mezi navrženými příčnými objekty (v části tůně) a s břehovou erozí je navrženo
opevnění ve formě rovnaniny z lomového kamene.
Stavba není členěna na stavební objekty.


Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Sladský potok“ vypracované firmou MARESA s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť ČKAIT – 0600489 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty – zejména Sdělením k ohlášení udržovacích prací, které bylo vydáno Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, Odborem životního prostředí, pod č. j.: Mě/OŽP/41692/2011/VH/Do-231/1 ze dne 12.10.2011, dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob a touto smlouvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 296 767 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky