Veřejná zakázka: Dražůvka - Rakovec - RO, Rakovec 0,0-0,6

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000275
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2313
Systémové číslo: P15V00002312
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353789
Počátek běhu lhůt: 22.02.2013
Nabídku podat do: 12.03.2013 15:00
Otevírání obálek: 12.03.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dražůvka - Rakovec - RO, Rakovec 0,0-0,6
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší vybudování retenčního objektu v ř. km 4,040 vodního toku Dražůvka na soutoku s vodním tokem Rakovec a dále úpravu vodního toku Rakovec v ř. km 0,000 – 0,600. Úprava koryta vodního toku spočívá ve vybudování stabilizačních kamenných příčných pasů.

Retenční objekt – bude proveden na soutoku vodních toků Dražůvky a Rakovce těsně pod obcí Břevenec. Koryta stávajících vodních toků budou přehrazena přehrážkou doplněnou kamennou hrázkou. Stálý průtok vody bude zajištěn štěrbinou v tělese přehrážky, která také umožní průchod ryb v rámci vodního toku. Retenční prostor za přehrážkou bude cca 0,8 m zahlouben. Břehy retenčního prostoru budou vysvahovány ve sklonu 1:3 a doplněny o terasy. Betonová přehrážka bude tvořena betonovým základem a jádrem, které bude obloženo obkladním zdivem z lomového kamene tl. 300 mm do MC. Maximální výška přehrážky nad základem je 1,65 m. Hloubka základu je 1,6 m. Přehrážka je doplněna kamennou hrázkou (kamenná rovnanina o hmotnosti 200 kg), která konstrukci
zvyšuje a zavazuje do břehů. Bezpečnostní přeliv je navržen na převedení průtoku Q1-2 (na soutoku Dražůvky a Rakovce), které odpovídá současné kapacitě koryta vodního toku Dražůvka pod objektem v obci Šumvald. Bezpečnostní přeliv pro větší průtoky není možné navrhnout vzhledem k prostorovým možnostem lokality. Spadiště pod objektem přehrážky bude zpevněno těžkým kamenným záhozem z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg. Boky spadiště budou zpevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti nad 200 kg.

Parametry přehrážky:
Celková délka přehrážky a kamenné hrázky: 62,72 m
Délka přehrážky (železobetonové konstrukce s obkladem): 26,20 m
Parametry retenčního objektu:
Celkový objem retenčního prostoru po hladinu 287,40 m n.m.: 1055,6 m3

Úprava toku Rakovec – dno koryta vodního toku bude stabilizováno kamennými pasy do dna v počtu 13 ks, na šířku 1,5 m a hloubku uložení kamenů 0,80 m. Kamenné pasy budou provedeny z rovnaniny z lomového kamene záhozového o hmotnosti 500 – 1000 kg. Kameny budou ve dně vyskládány do miskovitého profilu, delší stranou kolmo ke dnu toku a budou dosahovat až na břehovou hranu – šikmá délka rovnaniny je proměnná v závislosti na konfiguraci terénu (výšce břehové hrany).

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty:
SO 01 Retenční objekt
SO 02 Úprava toku Rakovec
SO 03 Výsadba doprovodné zeleně


Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Dražůvka-Rakovec-RO, Rakovec km 0,0-0,6“ vypracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Hanou Maršíkovou, dokumentaci osvědčil Ing. Oto Sedlář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 1201487 a podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení stavby, které bylo vydáno Městským úřadem Uničov, Odborem životního prostředí, pod č. j.: MUUV 4808/2012 ŽP ze dne 24.5.2012 dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky