Veřejná zakázka: Chobot PŠ km 0,250 - 2,500

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000277
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2314
Systémové číslo: P15V00002313
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.01.2013
Nabídku podat do: 08.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.02.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chobot PŠ km 0,250 - 2,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, jejímž cílem je odstranit povodňové škody z května 2010 v korytě vodního toku Chobot ve dvou úsecích. Ve spodním úseku, tj. v km 0,323 – 0,493 bylo poškozeno břehové opevnění koryta, v horním úseku, tj. v km 1,640 – 1,805 došlo k prohloubení dna, vzniku břehových nátrží a ohrožení nemovitosti a komunikace na levém břehu.

Odstranění povodňových škod v úseku ř. km 0,323 – 0,493 bude spočívat v opravě břehového opevnění spádišť dřevěných prahů doplněním lomovým kamenem, opravě zděné patky z lomového kamene a opravě podélného opevnění rovnaninou z lomového kamene. Odstranění povodňových škod v úseku ř.km 1,640 - 1,805 bude spočívat v zajištění nivelety dna šesti stabilizačními pásy a dvěma balvanitými skluzy o výšce 1,0 m. Svahy břehů budou zajištěny opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene.

Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty:
SO 01 Chobot km 0,323 – 0,493, PŠ 05/2010 (neinvestiční část)
SO 02 Chobot km 1,705 – 1,792, PŠ 05/2010 (investiční část)

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Chobot km 1,705 – 1,792 (PŠ 0,250 – 2,500)“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí a dle podmínek stanovených v rozhodnutí – povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů, vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem ŽPaZ pod č. j. MSK 95308/2012, sp. zn. ŽPZ/23023/2012/Mac 246.2 A10 ze dne 10. 9. 2012. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Stavba byla povolena na základě souhlasu s provedením udržovacích prací vydaným Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí pod Sp.zn. MUFO-S 743/2012 dne 26. 3. 2012.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 682 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky