Veřejná zakázka: Bystrý potok km 4,000 - 4,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000283
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2321
Systémové číslo: P15V00002320
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2013
Nabídku podat do: 11.02.2013 09:00
Otevírání obálek: 11.02.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bystrý potok km 4,000 - 4,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Povodeň na jaře roku 2010 uložila v korytě toku Bystrý potok v úseku km 4,017-4,073 hrubozrnné splaveniny, které odklonily proudnici do pravého břehu, následně vznikla nátrž do pravého břehu s kolmou výškou zářezu až 2,0 m, svah břehu je v těchto místech nestabilní a zasahuje na soukromý pozemek užívaný jako zahrada u obytného domku. Na pozemku vodního toku bude obnoven průtočný profil odtěžením nánosů, nátrž do pravého břehu v úseku km 4,017-4,073 bude zajištěna záhozem z lomového kamene. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSR“) s názvem „Bystrý potok km 4,000 – 4,200“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419 757 01 Valašské Meziříčí.Současně budou dodrženy podmínky uvedené ve stavebním povolení „Bystrý potok km 4,000 – 4,200“, vydaném Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, odborem ŽP, dne 23. 11. 2012, pod č. j. OŽP/17311/2012/eholu. Dále budou dodrženy podmínky stanovené v Závazném stanovisku MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odboru životního prostředí vydaného pod č. j. OŽP/9399/2012/hdoko/spis 1844/2012/221 ze dne 17. 5. 2012, podmínky Závazného stanoviska Správy CHKO Beskydy (AOPK ČR) vydaného pod zn. 1512/BE/2012 dne 20. 7. 2012, podmínky Rozhodnutí Správy CHKO Beskydy (AOPK ČR) vydaného pod č. j. 2660/BE/2012 dne 25. 6. 2012 (povolení výjimky) a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 343 811 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky