Veřejná zakázka: LC Verličona

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000537
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2415
Systémové číslo: P15V00002414
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.05.2013
Nabídku podat do: 24.05.2013 08:00
Otevírání obálek: 24.05.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Verličona
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy hrazené z investičních prostředků=demontáž a vybourání nevyhovujícího trubního propustu z trub betonových DN 800 délky 17m vč. nakládky,odvozu a likvidace;zřízení nového trubního propustu dodávkou a osazením korugovaných plastových trub DN 1200/SN 8mm délky 24m;zřízení vtokové jímky z rovnaniny na sucho z lomového kamene do 200kg s urovnáním líce a čelem na výtoku z rovnaniny z lomového kamene do 200kg vč. zřízení záhozu ve dnu výtoku hrubého lomového kamene do 500kg k zamezení erozní činnosti vody;zřízení dvojitého dřevěného prahu z kulatiny průměru 40cm se zavázáním do terénu a opevněním nátoku rovnaninou z hrubého lomového kamene do 200kg;úprava konstrukce vozovky vč. rozšíření poloměru oblouku zatáčky po rekonstrukci trubního propustu zřízením podkladu z drceného kameniva frakce 32-63mm v tl.20cm s prolitím silničním asfaltem v množství 6kg/m2 a posypem prolitého podkladu drceným kamenivem frakce 16-32mm v množství do 30kg/m2,zřízení krytu komunikace technologii hrubého penetračního makadamu z kameniva v tl.10cm s uzavíracím nátěrem z asfaltu v množství 1,80kg/m2 a posypem krytu drceným kamenivem frakce 4-8mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 966 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek,Nádražní čp.2811,3.patro,podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky