Veřejná zakázka: BP - Dluhošťský potok ř.km. 2,236 - 3,074 a Rychnovský potok 1,732 - 2,604

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000558
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2428
Systémové číslo: P15V00002427
Evidenční číslo zadavatele: 954/2013/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2013
Nabídku podat do: 18.02.2013 11:30
Otevírání obálek: 18.02.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP - Dluhošťský potok ř.km. 2,236 - 3,074 a Rychnovský potok 1,732 - 2,604
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
provedení údržby břehového porostu (probírky, odstranění popadaných dřevin apod.) Dluhošťského a Rychnovského potoka. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr. Nevyužitelný odpad a křoviny budou na místě spáleny. Akce bude provedena v termínu do 31.3.2013.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Dřevní hmota z obou potoků náleží vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude proto zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Na akci bylo vydáno souhlasná stanoviska MěÚ Kaplice č.j. MěÚK/21215/2012/Be ze dne 2.11.2012 a MěúUK/24670/2012/BE.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 94 122 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Tyršova 1902, Benešov, ST OP Vltavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky