Veřejná zakázka: Rykalí potok km 0,000 - 0,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000567
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2432
Systémové číslo: P15V00002431
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.02.2013
Nabídku podat do: 18.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.02.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rykalí potok km 0,000 - 0,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Vodní tok Rykalí potok je levostranným přítokem řeky Morávky v ř.km cca 26,000. V úseku vymezeném ř. km 0,000 – 0,300 je koryto toku souvisle opevněno kamennou dlažbou kladenou na štět, příčnou stabilizaci tvoří stupně a prahy. Účelem stavby je odstranění povodňových škod způsobených povodní v květnu a červnu 2010 na tomto majetku. V rámci stavby bude provedena oprava koryta toku v úsecích s narušenou stabilitou. Údržba koryta toku bude spočívat v opravě narušených příčných objektů a podélného opevnění. Oprava podélného opevnění bude provedena rovnaninou z lomového kamene a opevnění dna kamennou dlažbou na sucho. Dále budou opraveny stupně v km 0,140 a 0,300. Bližší specifikace požadovaných prací je uvedena v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace „Rykalí potok km 0,000 – 0,300 - aktualizace“, zpracované projekční firmou Regioprojekt Brno, s. r. o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno a dle podmínek stanovených v Rozhodnutí – povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů vydaném SCHKO Beskydy pod č. j. 03059/BE/2012 ze dne 20. 7. 2012. Dále budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vydal pod č.j. MMFM 60794/2012 dne 12. 6. 2012 k výše uvedené stavbě sdělení k ohlášení udržovacích prací a obnovy vodního díla.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 210 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 020 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky