Veřejná zakázka: Hvězdlička PŠ 2010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000661
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2467
Systémové číslo: P15V00002466
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.02.2013
Nabídku podat do: 06.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 06.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hvězdlička PŠ 2010
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude
provedena úprava koryta toku v km 0,368- 0,534. Tento úsek
byl vynechán v rámci stavby Hvězdlička PŠ 2010 realizované v roce 2012 a je řešen samostatně z důvodu zjištěného stavu podloží koryta toku. Návrh technického řešení vychází ze závěrů inženýrsko – geologického posouzení stavu podloží koryta toku v řešeném úseku. Z důvodu nestabilního podloží (až 1 m silná vrstva náplavových organogenních sedimentů) je nutné nejdříve provést zpevnění dna lomovým kamenem (odvalový kámen netříděný), uloženým ve dně koryta toku až na úroveň podložních písčitých jílů až zajílovaných písků a to v niveletě umožňující opření břehového opevnění z rovnaniny z LK. Jelikož odstraněním vrstvy uložených nestabilních sedimentů ze dna toku dojde k prohloubení koryta o 1 m, je nutné v rámci přirozené sklonitosti břehů provést rozšíření koryta toku ve dně na 2,3 - 2,5 m, sklon svahu břehů opevněných kamennou rovnaninou 1:0,75, zemní břeh ve sklonu 1:0.9–1.4.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky