Veřejná zakázka: Oprava LC Ráč

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000900
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2531
Systémové číslo: P15V00002530
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.04.2013
Nabídku podat do: 18.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Ráč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava odvozní lesní cesty :LC Ráč -1L 3,5/20, celoroční provoz, oprava v celé délce lesní cesty 2,100 km . V úseku 1,5km-2,1 km vozovka ve špatném stavu. LC Ráč se nachází ve výšce 390-400 m.n.m, a zasahuje do II.a III. zóny CHKO.
Zakázka spočívá v opravě stávající vozovky z penetračního makadamu, výřezu dřevin s odhozením do porostu ( u části komunikace vedoucí lesem) a výřezu dřevin s přemístěním do porostu nebo spálením ( u části vedoucí mimo les). Bude proveden postřik vegetace prorůstající vozovkou herbicidem ( udělena výjimka CHKO). Bude provedeno seříznutí obou krajnic, vyčištění povrchu vozovky ocelovým kartáčem, bude provedena výsprava výtluků či vytlačených kolejí, a u zadního úseku bude provedena oprava štěrkového lože a penetračního makadamu v tl. 90 mm. Dále bude provedena úprava nájezdu na LC Ráč- rozrytí a odtěžení stávající vozovky z živičného recyklátu a zhotovení 90 mm penetračního makadamu. V jednotlivých úsecích bude provedena oprava jednotlivých výtluků či celých úseku LC penetračním makadamem v tl. 40 mm. V rámci celé LC bude proveden dvojitý nátěr 1,9 a 1,6 kg/m2 vč. zadrcení kameniva frakcí 8/16 a 4/8. Bude provedeno vyčištění stávajících zanesených příkopů ( vyfrézováním) a vyčištění stávajících příčných a podelných propustků ( odkopem a proplachem).
Výřez dřevin bude proveden v termínu stanoveném LS Mělník ( zajištění bezpečnosti turistické stezky). Postřik herbicidem bude proveden dle podmínek uvedených v Rozhodnutí CHKO č.j. SR/0014/KK/2013-3 ze dne 6.3.2013 .
U výše opravované LC jsou objednatelem určeny specifické podmínky k provádění prací ( oblast v II. a III. zóně CHKO a bude určena konkrétní příjezdová trasa a možnosti skládkování materiálu. Podrobné informace je možné dohodnout na prohlídce místa plnění. Nedodržení určených příjezdových tras je klasifikováno jako porušení SoD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 255 279 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mělník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky