Veřejná zakázka: Údržba rajon 210

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001498
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2675
Systémové číslo: P15V00002674
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.04.2013
Nabídku podat do: 24.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 24.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba rajon 210
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků. Především se jedná o zkapacitnění koryta, opravu, odstranění sedimentu, naplavenin a náletových křovin z koryta vodního toku.
Veřejná zakázka je rozdělena do 5-ti stavebních objektů:
Josefínský potok PŠ: jedná se o odstranění sedimentu, naplavenin a náletových křovin z koryta vodního toku. Navržená opatření budou provedena v intravilánu obce Labuty, úsek začíná v místě křížení VT se státní silnicí v ř. km 0,15-0,40 (po obecní nádrž na VT).
Farský potok: v rámci navržených opatření bude provedeno zkapacitnění koryta vodního toku Farský potok v ř. km 0,8 – 1,4 v extravilánu města Židlochovice. Stavbou a úpravou propustků (propustky řeší s vlastníky město Židlochovice) dojde ke zkapacitnění toku na Q20. Dále dojde k odstranění nánosů z koryta vodního toku a odstranění náletových dřevin.
Vrbovec - retenční přehrážka v km 0,090: v rámci navržených opatření bude provedena údržba retenční přehrážky, která je na vodním toku Vrbovec v km 0,090. V rámci navržených opatření bude provedeno vyčištění retenčního prostoru přehrážky, doplnění kamenného záhozu pod přehrážkou a odstranění náletových dřevin z koryta vodního toku.
Lovčický potok: v rámci navržených opatření bude provedeno zkapacitnění koryta neupraveného vodního toku Lovčický potok v ř. km 5,0 – 5,430 v extravilánu obce Lovčice. Realizací navržených oprav dojde ke zkapacitnění toku na desetiletou vodu Q10. Dále dojde k odstranění nánosů, rákosu a náletových dřevin zasahujících do průtočného profilu toku z koryta vodního toku.
Kobylský potok: V rámci navržených opatření bude provedena údržba koryta vodního toku Kobylský potok ve dvou úsecích (v ř. km 0, 4 – 0,6 a 0,9 – 1,0). ) V korytě VT se nachází sediment, snižující průtočnou kapacitu, který bude odstraněn.
SO 01 (km 0, 4 – 0,6): odstranění sedimentu z koryta vodního toku, který je opevněn opěrnými zídkami z kamenného zdiva. Místy bude provedena oprava spárování na kamenném zdivu opěrných zídek. Úsek se nachází v intravilánu obce Kobylí
SO 02 (km 0,9 – 1,0): odstranění sedimentu a náletových dřevin z průtočného profilu koryta vodního toku, který je lichoběžníkového tvaru a břehy jsou opevněny dlažbou na cementovou maltu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 303 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky