Veřejná zakázka: Jelení potok - přehrážky v km 0,054; 0,080; 0,993

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001617
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2701
Systémové číslo: P15V00002700
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 355177
Počátek běhu lhůt: 13.04.2013
Nabídku podat do: 30.04.2013 13:00
Otevírání obálek: 30.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jelení potok - přehrážky v km 0,054; 0,080; 0,993
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci silně narušených těles přehrážek – vybourání-rozebrání poškozených středních částí tělesa přehrážek v km 0,054 a 0,993, vybourání poškozeného tělesa přehrážky v km 0,080 a založení objektu nové přehrážky do dna i břehů, úprava přelivných sekcí všech přehrážek, zhotovení těles objektů z vodostavebního betonu s obkladem lomovým kamenem, stabilizace dopadiště rovnaninou a záhozem z LK, osazení balvanitých pasů

Stavba je rozdělena na tři samostatné stavební objekty:
SO 1 – přehrážka v km 0,054
SO 2 – přehrážka v km 0,080
SO 3 – přehrážka v km 0,993
Upozornění: přehrážky se nacházejí v nadmořské výšce cca 1000 m.n.m.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Jelení potok – přehrážky v km 0,054; 0,080; 0,993“, zpracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť, ing. Josefem Marešem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
Stavba bude realizována dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Jeseník č.j. MJ/34131/2012/02/OŽP/Ši ze dne 23.8.2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Doplňující informace ke zveřejnění:
Dodatek č. 3 byl v zákonné lhůtě uveřejněn u zakázky ev.č. S957/2014/064 zadané v jednacím řízení bez uveřejnění. 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 501 748 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky