Veřejná zakázka: PD Stříbrnický potok - revitalizace - km 0,150-1,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001648
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2708
Systémové číslo: P15V00002707
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/045
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.04.2013
Nabídku podat do: 30.04.2013 09:00
Otevírání obálek: 30.04.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Stříbrnický potok - revitalizace - km 0,150-1,800
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby: „Stříbrnický potok – revitalizace – km 0,150-1,800“

Popis návrhu a požadavků investora:
Účelem akce je zpomalení zrychleného odtoku vody z daného povodí, který vznikl erozní činností v korytě (zejména výraznou erozí dna) a její samovolný rozliv na okolní pozemky v údolní nivě vodního toku. Stávající, po průchodu zvýšených průtoků již částečně revitalizované koryto toku bude v místech, kde došlo již k jeho stabilizaci, ponecháno ve stávajícím stavu. Stejně tak budou ponechány zachovalé úseky původní úpravy koryta, které jsou v současné době funkční a vzhledem ke svému charakteru již splynuly s celkovým charakterem koryta. Řešeny budou úseky, kde vzhledem k destrukci původní stabilizace koryta došlo k jeho výrazné erozi a zkapacitnění. Následně při zvýšených průtocích dochází i ke zpětné erozi dna a ohrožení již stabilizovaných úseků. Případná opatření budou spočívat ve vybudování kamenných příčných objektů (pasů a skluzů), které budou co nejvíce odpovídat charakteru bystřinného koryta a zamezí další erozi a zrychlenému odtoku. Podélné opevnění nebude prováděno. Nevyužívané sousední pozemky, které budou odpovídat konfigurací terénu, budou využity pro umístění tůni.
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Místo plnění: Obec:Stříbrnice, k.ú.:Stříbrnice, Okres:Šumperk, Kraj:Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky