Veřejná zakázka: PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001720
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2726
Systémové číslo: P15V00002725
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.04.2013
Nabídku podat do: 30.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.04.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby: „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“ je úprava části koryta bezejmenného PB přítoku Roštínského potoka, která se nachází v jihovýchodní části obce Roštín zvané Salárna. Upravovaný úsek prochází mezi místní komunikací a areálem koupaliště a je dlouhý přibližně 200 m.
Stavební úpravy začínají v km 0,000 (ř. km cca 0,300) a končí v km 0,212 80 u odběrného objektu. Směrové poměry toku nebudou při stavbě výrazněji měněny. Dojde pouze k drobným korekcím směrového vedení – oddálení koryta toku od místní komunikace. Sklon dna toku bude z původních 3,5 % snížen příčnými prahy na 2 až 3%. Šířka koryta ve dně bude 1,5 m, minimální hloubka koryta 0,6 m, sklony břehů 1 : 1. Oba břehy budou opevněny na šikmou výšku 0,7 m kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 80 200 kg s urovnáním líce a vyklínováním spár. Zbývající část svahu bude oseta travní směsí. Rovnanina bude opřena o zapuštěnou záhozovou patku o hmotnosti do 200 kg. V místě, kde koryto toku těsně kopíruje místní komunikaci, bude pravý břeh opevněn opěrnou zdí z betonu a obkladního lomového kamene. Jedná se o tyto úseky: km 0,085 60 – 0,105 60 - pravobřežní, délka 20,0 m, výška 1,0 m (stávající zeď z kamene na sucho bude rozebrána) a km 0,116 20 – 0,159 70 - pravobřežní, délka 43,5 m, výška 0,8 m. Pro úpravu podélného sklonu koryta toku a stabilizaci dna bylo navrženo celkem 7 dřevěných prahů – jeden stabilizační práh ve dně, ostatní o výšce 0,30 m. Prahy budou dřevěné, dvojité z kulatiny o průměru 0,3 m, dl. 3,5 m. Dno nad a pod prahem bude opevněno rovnaninou z kamene záhozového s urovnáním líce a vyklínováním spár. Nedílnou součástí prací bude redukce břehového porostu - odstranění keřů a stromů v korytě toku, které svými parametry snižují průtočnou kapacitu koryta vodního toku.
Cílem návrhu je korekce směrového vedení trasy koryta, stabilizace sklonu dna příčnými prahy, sanace břehových nátrží, zpevnění břehů kamennou rovnaninou. Na PB podél místní komunikace bude vybudována opěrná zídka. Dále bude provedena částečná redukce břehové vegetace omezující kapacitu koryta.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“ zpracovanou Ing. Koutny Ladislav – PAIA – Projektová a inženýrská agentura, se sídlem Osek nad Bečvou 5, 751 22 Osek nad Bečvou. Stavba bude realizována dle podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného MĚSTSKÝM ÚŘADEM KROMĚŘÍŽ, Odbor životního prostředí – VODOPRÁVNÍ ÚŘAD, ze dne 16.4.2012, rozhodnutí nabylo právní moci 19.5.2012, pod spis. zn.: 08/231/2/35/015837/2012/Hy a č.j.: MeUKM/023287/2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 783 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky