Veřejná zakázka: Lubenský potok soutok Horní Újezd

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001849
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2771
Systémové číslo: P15V00002770
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.06.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubenský potok soutok Horní Újezd
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce investičního charakteru na provedení úpravy koryta vodního toku Lubenského potoka v obci Horní Újezd, z části v intravilánu obce.
Úprava toku začíná na soutoku Lubenského potok a Desnou.
Od km 0,014 po silniční most III. třídy je úprava řešena složeným korytem, které
se skládá z jedné kynety a bermy. Šířka kynety je 0,9m a má hloubku 0,2m. Levý sklon je 1:2 a pravý 1:1,5. Berma má šírku 2,2m a pravý břeh je ve sklonu 1:1,5. Profil bude opevněn patkami z kamenné rovnaniny z lomového kamene od 80kg do 200kg.
Hloubka patky bude 0,4 m a výška 0,8m. Niveleta dna toku bude opevněna kamennými pásy, které budou zajištovat stabilitu dna toku. Kamenné pásy budou mít šířku 0,6m, hloubku 0,4m a budou provedeny z lomového kamene hmotnosti od 200kg do 500kg.
Tento úsek je v současnosti obklopen vzrostlými stromy. Stromy na levé straně toku budou ponechány a na pravé straně budou vykáceny.

Druhý úsek úpravy začíná nad silničním mostem silnice III. třídy a končí u
mostku místní komunikace. Zde bude na počátku použit složený profil, který bude přecházet v jednoduchý lichoběžník.
Sklony břehů budou v pomeru 1:2 a 1:1,5. Profil bude opevněn patkami
z kamenné rovnaniny z lomového kamene od 80kg do 200kg. Hloubka patky bude 0,4m a výška 0,8m. Niveleta dna toku bude opevněna kamennými pásy, které budou zajišťovat stabilitu dna toku. Kamenné pásy budou mít šířku 0,6m, hloubku 0,4m a budou provedeny z lomového kamene hmotnosti od 200kg do 500kg.
Z ploch použitých pro zkapacitnění toku budou odstraněny veškeré dřeviny a odtěžena zemina do úrovní předepsaných projektem.

Rozsah stavebních prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou firmou VZD INVEST s.r.o. Pardubice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 309 565 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky