Veřejná zakázka: Pivoňka, ř. km 4,300-5,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000149
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 283
Systémové číslo: P15V00000283
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.04.2012
Nabídku podat do: 04.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 04.05.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pivoňka, ř. km 4,300-5,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby na základě již vydaného územního rozhodnutí a vypracované studie proveditelnosti s úpravou na Q20.

Popis stávajícího stavu:
Tok „Pivoňka“ protéká intravilánem obce Poběžovice. V úseku dolní části toku od žel. viaduktu ke škole v intravilánu již nyní probíhá stavba na úpravě koryta toku. Námi požadovaná úprava navazuje na tuto stavbu a bude končit na horním okraji Poběžovic. V důsledku zvýšených průtoků došlo k poškození břehů koryta toku a k zanesení toku splaveninami a nánosy.

Popis návrhu a požadavků investora:
Koryto toku je nutno pročistit od nánosů a provést úpravy břehů koryta toku – břehy jsou poškozeny vlivem erozí. Na předmětný úsek je zpracována studie proveditelnosti s úpravou na Q20, která navrhuje úpravy rozdělit do 9 úseků. V řešeném úseku je nutno zapracovat křížení toku se stávajícím plynovodem a vodovodem.
Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky