Veřejná zakázka: RVT Ošerov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002102
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2869
Systémové číslo: P15V00002868
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.11.2013
Nabídku podat do: 03.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT Ošerov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce na úpravě koryta pravostranného přítoku vodního toku Deštná formou revitalizačního opatření, investice.
Vodní tok byl v 60 - 70 tých letech minulého století nevhodnou úpravou směrově napřímen a při takto vzniklém spádu nebyl příčně ani podélně stabilizován žádným objektem. Tím docházelo k postupné devastaci koryta hloubkovou erozí.
Před vlastním zahájením prací bude provedeno vytýčení stavby a z pozemků zasažených zemními pracemi budou podle podmínek udělené výjimky Správy CHKO Orlické hory přesazeny "Bledule jarní" za hranici staveniště.
Navrženým technickým řešením bude docíleno rozvlnění a vymělčení koryta toku. Na trase koryta budou zřízeny tři mokřady, jedna malá vodní nádržka a sedm zemních tůněk. Objekty budou stabilizovány kamennou rovnaninou.
V místech přechodů z oblouku do oblouku budou ve dně osazeny kamenné pasy / dlažba z lom. kamene na sucho/ .
Součástí stavebního řešení je i výsadba stromků a keřů podél nově navržené trasy.
Podrobný rozsah stavebních prací a způsob provedení je dán projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Zdeňkem Opravilem, Hradec Králové.


Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 246 730 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky