Veřejná zakázka: Hadinec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002117
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2875
Systémové číslo: P15V00002874
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/058
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.10.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hadinec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce investičního charakteru na úpravě vodního toku formou technického a revitalizačního opatření. Stavba se nachází v území CHKO Orlické hory. Akce bude financována ze zdrojů EU - OPŽP.

Úsek stávajícího koryta Hadince - pravostranného přítoku Divoké Orlice v souběhu s lesní cestou je stabilizován historickým opevněním z kamene
v součinnosti s břehovým porostem. Do této části toku nebude zasahováno.

Zvýšené průtoky včetně transportovaných splavenin budou převedeny opevněným brodem přes stávající lesní cestu do levobřežní louky. Zde bude vytvořeno meandrující odlehčovací koryto s využitím stávající erozní rýhy, které bude v louce opevněno pouze rovnaninou a drsnými skluzy ve dně s vytvořením zemní hrázky pro zabránění devastace cesty při povodňových průtocích.
V trase odlehčovacího koryta budou pro možnost zachytávání splavenin a pro zvýšení biodiverzity řešeného území vytvořeny tři průtočné a jedna boční tůň. Do tůní budou napojeny i přítoky z levobřežního svahu. Odlehčovací koryto bude napojeno opevněným brodem přes stávající cestu do původní trasy toku.
Prametry řešení:
- délka řešeného úseku dle současné trasy : 232 m
- délka řešeného úseku dle nově navržené trasy : 294 m
- vytvořená vodní plocha : 80+110+80+170 = 440 m2
- celková plocha tůní : 100+130+100+200 = 530 m2

Podrobný rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou MARESA s.r.o., Býšť.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 965 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky