Veřejná zakázka: Barovka nad soutokem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002118
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2876
Systémové číslo: P15V00002875
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/059
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.08.2013
Nabídku podat do: 11.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.09.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Barovka nad soutokem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru úpravy vodních toků, investice.
Předmětem zakázky je nahrazení části nevhodně technicky upraveného napřímeného koryta Barovky (nepřirozeně zahloubeného a opevněného dlažbami z lomového kamene, migračně neprostupného) korytem, jehož trasa je přirozeně zvlněná, příčný profil je mělčí. Úprava koryta je navržena v úseku délky 310 m.
Bude provedeno:
- odstranění pařezů z prostoru realizace
- vybourání stávajících příčných objektů – kamenných stupňů z LK na MC
- rozebrání podélného opevnění z dlažeb z lomového kamene
- sejmutí humózní vrstvy zeminy a její deponování
- profilování koryta, vykopávky vodotečí (uložení výkopku do násypů
hutněných do starého původního koryta)
- vybudování příčných objektů – kamenné stabilizační pasy do dna, balvanité
skluzy
- vybudování podélného břehového opevnění – zához z lomového kamene
- vybudování nových tůní a jejich propojení s korytem toku
- svahování terénu, úprava pláně, zpětné navezení a rozhrnutí humózní
zeminy
- osetí svahů koryta toku nad břehovým opevněním
- založení břehového a doprovodného porostu toku (výsadba dřevin).

Rozsah stavebních prací a způsob provedení je dán projektovou dokumentací vypracovanou "TERRA POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 719 803 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky