Veřejná zakázka: Seninka u soutoku a Jasénka km 3,200-3,350

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002138
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2879
Systémové číslo: P15V00002878
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.05.2013
Nabídku podat do: 06.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 06.06.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Seninka u soutoku a Jasénka km 3,200-3,350
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Akce je sloučením staveb „Jasenka, km 3,200-3,350“ a „Seninka u soutoku“. První stavba se nachází v katastru Jasenka (město Vsetín), druhá v katastru obce Seninka. Jedná se o akce investičního charakteru.
Jasenka, km 3,200-3,350 – dojde k rekonstrukci koryta toku v tomto úseku. Pravý (konkávní) břeh toku bude opevněn opěrnou zídkou, levý břeh bude zpevněn kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku. Dno koryta toku bude stabilizováno příčnými objekty – dřevěné prahy, které sníží sklon toku a zamezí jeho dalšímu prohlubování.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace “Jasenka, km 3,200-3,350“ zpracované projekční firmou Ing. Koutný Ladislav – PAIA Projektová a inženýrská agentura, Osek nad Bečvou 5, 751 12 a dále v souladu s vydaným stavebním povolením ze dne 9.7.2012 a též dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.

Seninka u soutoku – v km 0,000 -0,034 se nachází na pravém břehu nátrž, na levém břehu dochází k usazování plavenin. Další nátrž se nachází v km 0,350-0,380. V rámci této akce dojde k odstranění nánosů, které budou použity na sanaci nátrží a zpevnění rovnaninou z lomového kamene.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace “ Seninka u soutoku“ zpracované projektantem Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362, Valašské Meziříčí, 757 01 a dále v souladu s vydaným ohlášením vodohospodářských úprav ze dne 19.4.2013 a též dle podmínek vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy, odborných posudků, dotčených organizací a osob.

Místo plnění: Město: Vsetín, k.ú. Jasenka,Obec: Seninka, k.ú. Seninka, okres Vsetín, kraj Zlínský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 275 326 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky