Veřejná zakázka: Olešnice v km 8,600-8,700

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002417
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2939
Systémové číslo: P15V00002938
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2013
Nabídku podat do: 20.05.2013 09:00
Otevírání obálek: 20.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olešnice v km 8,600-8,700
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v odtěžení nánosů z koryta vodního toku Olešnice v úseku vymezeném ř. km 8,600-8,700 (stavební objekt SO 01) a rovněž v sanaci dvou břehových nátrží záhozem z lomového kamene (stavební objekt SO 02-v km 8,652 – 8,660 na LB bude stávající poškozené podélné opevnění z LK rozebráno v délce 8m, přerovnáno a doplněno lomovým kamenem do 500 kg; nátrž v km 8, 695 – 8,706 na PB se opraví záhozem z l.k. do 500 kg). Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Olešnice v km 8,600 – 8,700, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02. Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K stavbě byl MěÚ Jeseník, OŽP, vydán souhlas s provedením ohlášené stavby pod č. j. MJ/42706/2012/02/OŽP/Ne, ze dne 31. 10. 2012.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 145 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 145 396 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky